1. 2017 VOLVO 富豪 S60 2.0 中古車價格

  2017 VOLVO S60 2.0

  網上放售平均價 NTD$886,000

  最低價: $780,000

  最高價: $978,000

  預計TRADE-IN車價: $708,800

 2. 找到11個用家提供的交易來源

  2017 VOLVO 富豪 S60 2.0 找到11個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $780,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578039.html 0 0
  $828,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404855.html 0 0
  $830,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427301.html 0 0
  $860,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582249.html 0 0
  $868,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435464.html 0 0
  $880,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562421.html 0 0
  $888,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572854.html 0 0
  $898,000 2020-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360938.html 0 0
  $968,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426322.html 0 0
  $968,000 2020-06-08 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/255157 0 0
  $978,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544739.html 0 0