1. 2007 TOYOTA 豐田 ZACE 1.8 中古車價格

  2007 TOYOTA ZACE 1.8

  網上放售平均價 NTD$187,615

  最低價: $98,000

  最高價: $268,000

  預計TRADE-IN車價: $150,092

 2. 找到39個用家提供的交易來源

  2007 TOYOTA 豐田 ZACE 1.8 找到39個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $98,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353432.html 0 0
  $108,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536342.html 0 0
  $108,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575193.html 0 0
  $128,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417264.html 0 0
  $138,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355625.html 0 0
  $144,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574951.html 0 0
  $145,000 2020-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331979.html 0 0
  $145,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402003.html 0 0
  $148,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355964.html 0 0
  $158,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544019.html 0 0
  $160,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554829.html 0 0
  $168,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535613.html 0 0
  $169,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512415.html 0 0
  $175,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404228.html 0 0
  $178,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363718.html 0 0
  $178,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397936.html 0 0
  $178,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416816.html 0 0
  $178,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557283.html 0 0
  $188,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345654.html 0 0
  $188,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348170.html 0 0
  $188,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352398.html 0 0
  $188,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417730.html 0 0
  $188,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560729.html 0 0
  $195,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439157.html 0 0
  $195,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573981.html 0 0
  $198,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383456.html 0 0
  $198,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526066.html 0 0
  $198,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581168.html 0 0
  $208,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372570.html 0 0
  $208,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422622.html 0 0
  $228,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402626.html 0 0
  $245,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558650.html 0 0
  $250,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435666.html 0 0
  $250,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537009.html 0 0
  $258,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347756.html 0 0
  $258,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398479.html 0 0
  $258,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539162.html 0 0
  $258,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558827.html 0 0
  $268,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564746.html 0 0