1. 2006 TOYOTA 豐田 ZACE 1.8 中古車價格

  2006 TOYOTA ZACE 1.8

  網上放售平均價 NTD$174,512

  最低價: $108,000

  最高價: $258,000

  預計TRADE-IN車價: $139,610

 2. 找到41個用家提供的交易來源

  2006 TOYOTA 豐田 ZACE 1.8 找到41個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $108,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575892.html 0 0
  $125,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403929.html 0 0
  $125,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416371.html 0 0
  $128,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353235.html 0 0
  $128,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378631.html 0 0
  $128,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542076.html 0 0
  $135,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365302.html 0 0
  $138,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413694.html 0 0
  $138,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432410.html 0 0
  $148,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347623.html 0 0
  $158,000 2020-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2328552.html 0 0
  $158,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336564.html 0 0
  $158,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515795.html 0 0
  $159,000 2020-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391293.html 0 0
  $159,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443721.html 0 0
  $160,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404221.html 0 0
  $168,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430607.html 0 0
  $168,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534234.html 0 0
  $169,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356822.html 0 0
  $178,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373925.html 0 0
  $178,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521002.html 0 0
  $178,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563192.html 0 0
  $178,000 2020-03-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249598 0 0
  $188,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373358.html 0 0
  $188,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381584.html 0 0
  $188,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385808.html 0 0
  $188,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398829.html 0 0
  $188,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433113.html 0 0
  $198,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364504.html 0 0
  $198,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389359.html 0 0
  $198,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406688.html 0 0
  $198,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415586.html 0 0
  $198,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441348.html 0 0
  $198,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509827.html 0 0
  $199,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2332491.html 0 0
  $208,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521406.html 0 0
  $218,000 2019-12-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2294863.html 0 0
  $218,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392067.html 0 0
  $228,000 2020-01-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2332454.html 0 0
  $228,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419092.html 0 0
  $258,000 2020-08-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513070.html 0 0