1. 2005 TOYOTA 豐田 ZACE 1.8 中古車價格

  2005 TOYOTA ZACE 1.8

  網上放售平均價 NTD$124,542

  最低價: $78,000

  最高價: $178,000

  預計TRADE-IN車價: $99,633

 2. 找到48個用家提供的交易來源

  2005 TOYOTA 豐田 ZACE 1.8 找到48個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $78,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527627.html 0 0
  $85,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440281.html 0 0
  $88,000 2020-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2319483.html 0 0
  $88,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342065.html 0 0
  $88,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392400.html 0 0
  $89,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555692.html 0 0
  $90,000 2019-12-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2309948.html 0 0
  $90,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344337.html 0 0
  $90,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437136.html 0 0
  $90,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519799.html 0 0
  $90,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576984.html 0 0
  $98,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365072.html 0 0
  $98,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398747.html 0 0
  $100,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569445.html 0 0
  $105,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430155.html 0 0
  $108,000 2020-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2326530.html 0 0
  $108,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345143.html 0 0
  $108,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374905.html 0 0
  $108,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445776.html 0 0
  $118,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334603.html 0 0
  $118,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410301.html 0 0
  $118,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430813.html 0 0
  $118,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434675.html 0 0
  $118,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559439.html 0 0
  $120,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540080.html 0 0
  $128,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396903.html 0 0
  $128,000 2020-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2447281.html 0 0
  $128,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541665.html 0 0
  $128,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549993.html 0 0
  $128,000 2020-09-08 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/259823 0 0
  $138,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346701.html 0 0
  $138,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374205.html 0 0
  $138,000 2020-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443993.html 0 0
  $140,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352449.html 0 0
  $148,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350376.html 0 0
  $148,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510875.html 0 0
  $148,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563838.html 0 0
  $156,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580196.html 0 0
  $158,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336900.html 0 0
  $158,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406685.html 0 0
  $158,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419023.html 0 0
  $168,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352237.html 0 0
  $168,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378521.html 0 0
  $168,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402638.html 0 0
  $168,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572058.html 0 0
  $175,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435789.html 0 0
  $176,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539869.html 0 0
  $178,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555534.html 0 0