1. 2004 TOYOTA 豐田 ZACE 1.8 中古車價格

  2004 TOYOTA ZACE 1.8

  網上放售平均價 NTD$134,317

  最低價: $89,000

  最高價: $188,000

  預計TRADE-IN車價: $107,454

 2. 找到41個用家提供的交易來源

  2004 TOYOTA 豐田 ZACE 1.8 找到41個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $89,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364021.html 0 0
  $94,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367008.html 0 0
  $94,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537357.html 0 0
  $95,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544613.html 0 0
  $98,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420108.html 0 0
  $98,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443650.html 0 0
  $98,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554120.html 0 0
  $100,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358040.html 0 0
  $105,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546740.html 0 0
  $108,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386501.html 0 0
  $108,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408637.html 0 0
  $128,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351594.html 0 0
  $128,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352574.html 0 0
  $128,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401982.html 0 0
  $128,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413165.html 0 0
  $128,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569287.html 0 0
  $135,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552879.html 0 0
  $138,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402008.html 0 0
  $138,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429520.html 0 0
  $138,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552815.html 0 0
  $138,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574855.html 0 0
  $138,000 2020-10-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261412 0 0
  $140,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335316.html 0 0
  $140,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388698.html 0 0
  $145,000 2020-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2327047.html 0 0
  $145,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418551.html 0 0
  $145,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421814.html 0 0
  $145,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536918.html 0 0
  $145,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577658.html 0 0
  $148,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390731.html 0 0
  $148,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552774.html 0 0
  $148,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577163.html 0 0
  $148,000 2020-10-16 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261583 0 0
  $155,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426194.html 0 0
  $158,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402819.html 0 0
  $165,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515969.html 0 0
  $168,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378510.html 0 0
  $168,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415082.html 0 0
  $178,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409461.html 0 0
  $178,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579173.html 0 0
  $188,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538594.html 0 0