1. 2003 TOYOTA 豐田 ZACE 1.8 中古車價格

  2003 TOYOTA ZACE 1.8

  網上放售平均價 NTD$118,763

  最低價: $68,000

  最高價: $168,000

  預計TRADE-IN車價: $95,011

 2. 找到38個用家提供的交易來源

  2003 TOYOTA 豐田 ZACE 1.8 找到38個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $68,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435465.html 0 0
  $78,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432274.html 0 0
  $79,000 2019-12-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2289634.html 0 0
  $79,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396514.html 0 0
  $85,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391150.html 0 0
  $85,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547907.html 0 0
  $88,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353237.html 0 0
  $88,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561085.html 0 0
  $98,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342307.html 0 0
  $98,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363242.html 0 0
  $98,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415439.html 0 0
  $98,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554118.html 0 0
  $110,000 2020-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374712.html 0 0
  $118,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520876.html 0 0
  $120,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344351.html 0 0
  $120,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361648.html 0 0
  $120,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395625.html 0 0
  $120,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510617.html 0 0
  $120,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571371.html 0 0
  $125,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350077.html 0 0
  $125,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402110.html 0 0
  $128,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343786.html 0 0
  $128,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398349.html 0 0
  $128,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517116.html 0 0
  $128,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569363.html 0 0
  $135,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381829.html 0 0
  $138,000 2020-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2329675.html 0 0
  $138,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377653.html 0 0
  $138,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419562.html 0 0
  $138,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431172.html 0 0
  $138,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550541.html 0 0
  $138,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561327.html 0 0
  $138,000 2020-05-07 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252593 0 0
  $148,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387795.html 0 0
  $148,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431879.html 0 0
  $158,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360195.html 0 0
  $158,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429088.html 0 0
  $168,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581011.html 0 0