1. 2002 TOYOTA 豐田 ZACE 1.8 中古車價格

  2002 TOYOTA ZACE 1.8

  網上放售平均價 NTD$113,107

  最低價: $48,000

  最高價: $166,000

  預計TRADE-IN車價: $90,486

 2. 找到28個用家提供的交易來源

  2002 TOYOTA 豐田 ZACE 1.8 找到28個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $48,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396113.html 0 0
  $50,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384599.html 0 0
  $50,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442089.html 0 0
  $75,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372748.html 0 0
  $80,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370961.html 0 0
  $85,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555013.html 0 0
  $88,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359451.html 0 0
  $98,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385244.html 0 0
  $98,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404061.html 0 0
  $109,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405192.html 0 0
  $115,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349200.html 0 0
  $115,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403580.html 0 0
  $118,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350371.html 0 0
  $120,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361718.html 0 0
  $128,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348635.html 0 0
  $128,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353915.html 0 0
  $128,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412744.html 0 0
  $128,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577781.html 0 0
  $130,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391368.html 0 0
  $130,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397250.html 0 0
  $130,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399922.html 0 0
  $130,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549594.html 0 0
  $138,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355685.html 0 0
  $138,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384871.html 0 0
  $138,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426927.html 0 0
  $148,000 2020-10-21 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/259156 0 0
  $158,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403601.html 0 0
  $166,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408882.html 0 0