1. 2001 TOYOTA 豐田 ZACE 1.8 中古車價格

  2001 TOYOTA ZACE 1.8

  網上放售平均價 NTD$92,385

  最低價: $50,000

  最高價: $168,000

  預計TRADE-IN車價: $73,908

 2. 找到13個用家提供的交易來源

  2001 TOYOTA 豐田 ZACE 1.8 找到13個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $50,000 2020-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331393.html 0 0
  $50,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399398.html 0 0
  $55,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392732.html 0 0
  $68,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349247.html 0 0
  $80,000 2020-01-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334118.html 0 0
  $88,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361136.html 0 0
  $88,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364777.html 0 0
  $88,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444680.html 0 0
  $92,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565964.html 0 0
  $106,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439683.html 0 0
  $108,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403690.html 0 0
  $160,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565740.html 0 0
  $168,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361132.html 0 0