1. 2016 TOYOTA 豐田 WISH 2.0 中古車價格

  2016 TOYOTA WISH 2.0

  網上放售平均價 NTD$502,798

  最低價: $295,000

  最高價: $699,000

  預計TRADE-IN車價: $402,238

 2. 找到178個用家提供的交易來源

  2016 TOYOTA 豐田 WISH 2.0 找到178個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $295,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582286.html 0 0
  $298,000 2020-01-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2332851.html 0 0
  $310,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544422.html 0 0
  $358,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444611.html 0 0
  $360,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394471.html 0 0
  $360,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420253.html 0 0
  $360,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427060.html 0 0
  $366,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384276.html 0 0
  $368,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372284.html 0 0
  $380,000 2020-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331518.html 0 0
  $380,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375187.html 0 0
  $380,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380322.html 0 0
  $384,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419401.html 0 0
  $389,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568809.html 0 0
  $398,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356278.html 0 0
  $398,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357084.html 0 0
  $399,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427609.html 0 0
  $400,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382707.html 0 0
  $400,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516009.html 0 0
  $406,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375031.html 0 0
  $406,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426210.html 0 0
  $408,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384936.html 0 0
  $409,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556388.html 0 0
  $410,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405524.html 0 0
  $410,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520058.html 0 0
  $410,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556417.html 0 0
  $410,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575152.html 0 0
  $411,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538414.html 0 0
  $418,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444890.html 0 0
  $418,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445287.html 0 0
  $420,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514396.html 0 0
  $420,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514892.html 0 0
  $428,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388791.html 0 0
  $428,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404723.html 0 0
  $428,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568429.html 0 0
  $435,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393899.html 0 0
  $436,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539885.html 0 0
  $438,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343966.html 0 0
  $438,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404408.html 0 0
  $450,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389924.html 0 0
  $450,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390752.html 0 0
  $450,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398709.html 0 0
  $450,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422972.html 0 0
  $450,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424371.html 0 0
  $450,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540288.html 0 0
  $450,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544939.html 0 0
  $450,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560375.html 0 0
  $458,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578167.html 0 0
  $460,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340487.html 0 0
  $460,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440085.html 0 0
  $465,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2505873.html 0 0
  $465,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572601.html 0 0
  $466,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407259.html 0 0
  $468,000 2020-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358673.html 0 0
  $468,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365045.html 0 0
  $468,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401712.html 0 0
  $468,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442548.html 0 0
  $468,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444896.html 0 0
  $468,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516698.html 0 0
  $468,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571184.html 0 0
  $470,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353849.html 0 0
  $470,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394275.html 0 0
  $470,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431580.html 0 0
  $470,000 2020-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444315.html 0 0
  $480,000 2020-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358460.html 0 0
  $480,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389440.html 0 0
  $480,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420495.html 0 0
  $480,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425611.html 0 0
  $480,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440060.html 0 0
  $483,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536962.html 0 0
  $485,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581052.html 0 0
  $486,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383852.html 0 0
  $488,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367350.html 0 0
  $488,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401790.html 0 0
  $488,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511190.html 0 0
  $488,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522492.html 0 0
  $488,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549490.html 0 0
  $488,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564788.html 0 0
  $488,000 2020-04-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251234 0 0
  $489,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525878.html 0 0
  $490,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573913.html 0 0
  $495,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339557.html 0 0
  $495,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393666.html 0 0
  $495,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444497.html 0 0
  $496,000 2020-09-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2530823.html 0 0
  $498,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414008.html 0 0
  $498,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535269.html 0 0
  $498,000 2020-10-23 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261927 0 0
  $499,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557778.html 0 0
  $500,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426566.html 0 0
  $500,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437089.html 0 0
  $505,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513953.html 0 0
  $505,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528340.html 0 0
  $508,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423310.html 0 0
  $508,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568529.html 0 0
  $510,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446702.html 0 0
  $518,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527140.html 0 0
  $518,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527181.html 0 0
  $518,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578611.html 0 0
  $519,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426358.html 0 0
  $520,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364931.html 0 0
  $528,000 2019-12-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2307808.html 0 0
  $528,000 2020-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2326279.html 0 0
  $528,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376734.html 0 0
  $528,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395015.html 0 0
  $528,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397048.html 0 0
  $528,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425257.html 0 0
  $528,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436806.html 0 0
  $528,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522617.html 0 0
  $528,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567255.html 0 0
  $528,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575339.html 0 0
  $528,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579294.html 0 0
  $528,000 2020-04-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251088 0 0
  $528,000 2020-06-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/255287 0 0
  $529,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387384.html 0 0
  $529,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409877.html 0 0
  $535,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361277.html 0 0
  $538,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377380.html 0 0
  $538,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427357.html 0 0
  $538,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540853.html 0 0
  $538,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563344.html 0 0
  $538,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571579.html 0 0
  $548,000 2020-07-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2470641.html 0 0
  $558,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358086.html 0 0
  $558,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370135.html 0 0
  $558,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434115.html 0 0
  $558,000 2020-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444070.html 0 0
  $558,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537176.html 0 0
  $565,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511010.html 0 0
  $568,000 2020-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359102.html 0 0
  $568,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397589.html 0 0
  $568,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398856.html 0 0
  $568,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414107.html 0 0
  $568,000 2020-08-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513518.html 0 0
  $568,000 2020-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529981.html 0 0
  $569,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389003.html 0 0
  $578,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386351.html 0 0
  $578,000 2020-02-21 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/239980 0 0
  $579,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334957.html 0 0
  $588,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337131.html 0 0
  $588,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371309.html 0 0
  $588,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377194.html 0 0
  $588,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381674.html 0 0
  $588,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387432.html 0 0
  $588,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407093.html 0 0
  $588,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418532.html 0 0
  $588,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422816.html 0 0
  $588,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427571.html 0 0
  $588,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438762.html 0 0
  $588,000 2020-08-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512620.html 0 0
  $588,000 2020-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2530083.html 0 0
  $588,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543977.html 0 0
  $588,000 2020-04-19 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/244546 0 0
  $588,000 2020-05-12 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249455 0 0
  $588,000 2020-06-01 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250631 0 0
  $589,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361855.html 0 0
  $589,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369026.html 0 0
  $598,000 2020-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330114.html 0 0
  $598,000 2020-01-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2333375.html 0 0
  $598,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365013.html 0 0
  $598,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375801.html 0 0
  $598,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382102.html 0 0
  $598,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402382.html 0 0
  $598,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439202.html 0 0
  $598,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441906.html 0 0
  $598,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543103.html 0 0
  $598,000 2020-03-17 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249704 0 0
  $600,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350121.html 0 0
  $600,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356480.html 0 0
  $600,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566609.html 0 0
  $608,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343303.html 0 0
  $608,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554480.html 0 0
  $620,000 2019-12-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2307667.html 0 0
  $628,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377453.html 0 0
  $628,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555519.html 0 0
  $628,000 2020-03-18 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249887 0 0
  $699,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377878.html 0 0
  $699,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432203.html 0 0