1. 2015 TOYOTA 豐田 WISH 2.0 中古車價格

  2015 TOYOTA WISH 2.0

  網上放售平均價 NTD$468,496

  最低價: $270,000

  最高價: $618,000

  預計TRADE-IN車價: $374,797

 2. 找到260個用家提供的交易來源

  2015 TOYOTA 豐田 WISH 2.0 找到260個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $270,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422971.html 0 0
  $270,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521466.html 0 0
  $275,000 2020-09-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2531548.html 0 0
  $278,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425425.html 0 0
  $288,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546229.html 0 0
  $290,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342619.html 0 0
  $298,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516082.html 0 0
  $298,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517971.html 0 0
  $320,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513935.html 0 0
  $320,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542755.html 0 0
  $328,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419501.html 0 0
  $328,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555741.html 0 0
  $337,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434295.html 0 0
  $338,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398166.html 0 0
  $338,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419549.html 0 0
  $338,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544788.html 0 0
  $338,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546869.html 0 0
  $350,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394545.html 0 0
  $350,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421763.html 0 0
  $350,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434622.html 0 0
  $350,000 2020-07-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2472906.html 0 0
  $358,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392303.html 0 0
  $360,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416236.html 0 0
  $360,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423052.html 0 0
  $360,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442906.html 0 0
  $365,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422878.html 0 0
  $368,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364532.html 0 0
  $368,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420525.html 0 0
  $368,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424697.html 0 0
  $368,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553948.html 0 0
  $370,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399329.html 0 0
  $370,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401997.html 0 0
  $370,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442270.html 0 0
  $375,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509855.html 0 0
  $375,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571797.html 0 0
  $378,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342436.html 0 0
  $378,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344590.html 0 0
  $385,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372811.html 0 0
  $385,000 2020-08-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2508050.html 0 0
  $385,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525433.html 0 0
  $385,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545233.html 0 0
  $385,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580322.html 0 0
  $388,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365025.html 0 0
  $388,000 2020-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374709.html 0 0
  $388,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380309.html 0 0
  $388,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423622.html 0 0
  $388,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526841.html 0 0
  $390,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336713.html 0 0
  $390,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343703.html 0 0
  $390,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346150.html 0 0
  $395,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540287.html 0 0
  $398,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346244.html 0 0
  $398,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370854.html 0 0
  $398,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397359.html 0 0
  $398,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437056.html 0 0
  $398,000 2020-09-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525107.html 0 0
  $398,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562313.html 0 0
  $398,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562724.html 0 0
  $398,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564079.html 0 0
  $398,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569843.html 0 0
  $398,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580295.html 0 0
  $399,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401276.html 0 0
  $400,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364711.html 0 0
  $410,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347991.html 0 0
  $410,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399379.html 0 0
  $415,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340811.html 0 0
  $415,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382728.html 0 0
  $415,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391947.html 0 0
  $415,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431578.html 0 0
  $415,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439435.html 0 0
  $418,000 2020-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2332087.html 0 0
  $420,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552207.html 0 0
  $420,000 2020-06-03 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250360 0 0
  $428,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365436.html 0 0
  $428,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393331.html 0 0
  $428,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409121.html 0 0
  $428,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415863.html 0 0
  $428,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445473.html 0 0
  $428,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526228.html 0 0
  $428,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576269.html 0 0
  $430,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416806.html 0 0
  $430,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440257.html 0 0
  $430,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544344.html 0 0
  $430,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545860.html 0 0
  $430,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551205.html 0 0
  $430,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556996.html 0 0
  $435,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376998.html 0 0
  $438,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367761.html 0 0
  $438,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385167.html 0 0
  $438,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420528.html 0 0
  $438,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424827.html 0 0
  $438,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518232.html 0 0
  $438,000 2020-04-27 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/242038 0 0
  $440,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416464.html 0 0
  $450,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340128.html 0 0
  $450,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353686.html 0 0
  $450,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421087.html 0 0
  $450,000 2020-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438089.html 0 0
  $450,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439647.html 0 0
  $450,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528558.html 0 0
  $450,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541813.html 0 0
  $450,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547043.html 0 0
  $450,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579392.html 0 0
  $458,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336958.html 0 0
  $458,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383706.html 0 0
  $458,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406317.html 0 0
  $458,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409112.html 0 0
  $458,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427817.html 0 0
  $458,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433983.html 0 0
  $458,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516433.html 0 0
  $458,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529433.html 0 0
  $458,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567712.html 0 0
  $458,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574346.html 0 0
  $458,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582160.html 0 0
  $458,000 2020-04-08 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250995 0 0
  $458,000 2020-10-30 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/259370 0 0
  $458,000 2020-11-05 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/262493 0 0
  $460,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334257.html 0 0
  $460,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378940.html 0 0
  $460,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386281.html 0 0
  $460,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424071.html 0 0
  $460,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439973.html 0 0
  $460,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535339.html 0 0
  $468,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359971.html 0 0
  $468,000 2020-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374499.html 0 0
  $468,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433222.html 0 0
  $468,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537226.html 0 0
  $468,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543935.html 0 0
  $468,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577597.html 0 0
  $468,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579308.html 0 0
  $475,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354889.html 0 0
  $488,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365657.html 0 0
  $488,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422709.html 0 0
  $488,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439404.html 0 0
  $488,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514649.html 0 0
  $488,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529029.html 0 0
  $488,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553766.html 0 0
  $488,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581583.html 0 0
  $490,000 2020-02-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337887.html 0 0
  $490,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398152.html 0 0
  $498,000 2019-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2304961.html 0 0
  $498,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386880.html 0 0
  $498,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401413.html 0 0
  $498,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409445.html 0 0
  $498,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419318.html 0 0
  $498,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419466.html 0 0
  $498,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426638.html 0 0
  $498,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436652.html 0 0
  $498,000 2020-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438372.html 0 0
  $498,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441529.html 0 0
  $498,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547816.html 0 0
  $498,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568542.html 0 0
  $498,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577774.html 0 0
  $498,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579477.html 0 0
  $498,000 2020-05-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248539 0 0
  $499,000 2020-09-09 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/259873 0 0
  $500,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355549.html 0 0
  $500,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382422.html 0 0
  $500,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403550.html 0 0
  $500,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440161.html 0 0
  $500,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444845.html 0 0
  $500,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510350.html 0 0
  $508,000 2020-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2329438.html 0 0
  $508,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336955.html 0 0
  $508,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356595.html 0 0
  $508,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392829.html 0 0
  $508,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575352.html 0 0
  $510,000 2020-05-28 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/244094 0 0
  $515,000 2020-04-29 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252136 0 0
  $518,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390694.html 0 0
  $518,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550393.html 0 0
  $518,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575370.html 0 0
  $518,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579967.html 0 0
  $528,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336192.html 0 0
  $528,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336405.html 0 0
  $528,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336601.html 0 0
  $528,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337310.html 0 0
  $528,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337946.html 0 0
  $528,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351762.html 0 0
  $528,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357078.html 0 0
  $528,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388815.html 0 0
  $528,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396970.html 0 0
  $528,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397424.html 0 0
  $528,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403288.html 0 0
  $528,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422681.html 0 0
  $528,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443272.html 0 0
  $528,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446276.html 0 0
  $528,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515280.html 0 0
  $528,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519735.html 0 0
  $528,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567723.html 0 0
  $528,000 2020-11-07 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/259733 0 0
  $530,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350626.html 0 0
  $530,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559477.html 0 0
  $538,000 2020-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2327324.html 0 0
  $538,000 2020-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2329303.html 0 0
  $538,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339787.html 0 0
  $538,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362399.html 0 0
  $538,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370679.html 0 0
  $538,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373058.html 0 0
  $538,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373300.html 0 0
  $538,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376398.html 0 0
  $538,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383911.html 0 0
  $538,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396292.html 0 0
  $538,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401904.html 0 0
  $538,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417600.html 0 0
  $538,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422605.html 0 0
  $538,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437727.html 0 0
  $538,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446174.html 0 0
  $538,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533732.html 0 0
  $538,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561385.html 0 0
  $538,000 2020-05-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248518 0 0
  $540,000 2020-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2318684.html 0 0
  $545,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426582.html 0 0
  $548,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383043.html 0 0
  $548,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403603.html 0 0
  $548,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404426.html 0 0
  $548,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544320.html 0 0
  $548,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557363.html 0 0
  $550,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336624.html 0 0
  $550,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375812.html 0 0
  $550,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430025.html 0 0
  $550,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510349.html 0 0
  $550,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567927.html 0 0
  $556,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371707.html 0 0
  $558,000 2019-12-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2300606.html 0 0
  $558,000 2020-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330303.html 0 0
  $558,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347675.html 0 0
  $558,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366380.html 0 0
  $558,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371268.html 0 0
  $558,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372411.html 0 0
  $558,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372562.html 0 0
  $558,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372968.html 0 0
  $558,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394763.html 0 0
  $558,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397337.html 0 0
  $558,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401670.html 0 0
  $558,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408573.html 0 0
  $558,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444549.html 0 0
  $558,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446090.html 0 0
  $558,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535244.html 0 0
  $558,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549090.html 0 0
  $558,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555482.html 0 0
  $558,000 2020-03-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249549 0 0
  $560,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443508.html 0 0
  $560,000 2020-06-06 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/255104 0 0
  $568,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353601.html 0 0
  $568,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356703.html 0 0
  $568,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369171.html 0 0
  $568,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384199.html 0 0
  $568,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403669.html 0 0
  $568,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405812.html 0 0
  $575,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551977.html 0 0
  $578,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389706.html 0 0
  $580,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390485.html 0 0
  $588,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355208.html 0 0
  $588,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395846.html 0 0
  $588,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438833.html 0 0
  $588,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540666.html 0 0
  $598,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397843.html 0 0
  $598,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528466.html 0 0
  $618,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384972.html 0 0