1. 2014 TOYOTA 豐田 WISH 2.0 中古車價格

  2014 TOYOTA WISH 2.0

  網上放售平均價 NTD$426,539

  最低價: $225,000

  最高價: $568,000

  預計TRADE-IN車價: $341,231

 2. 找到204個用家提供的交易來源

  2014 TOYOTA 豐田 WISH 2.0 找到204個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $225,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400415.html 0 0
  $250,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389659.html 0 0
  $250,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414997.html 0 0
  $250,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546089.html 0 0
  $258,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339073.html 0 0
  $262,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346716.html 0 0
  $268,000 2020-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2327942.html 0 0
  $288,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555746.html 0 0
  $290,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511143.html 0 0
  $295,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431189.html 0 0
  $298,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406908.html 0 0
  $298,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412480.html 0 0
  $300,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415614.html 0 0
  $300,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556688.html 0 0
  $308,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384462.html 0 0
  $308,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520913.html 0 0
  $308,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536748.html 0 0
  $318,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428663.html 0 0
  $318,000 2020-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432861.html 0 0
  $318,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436073.html 0 0
  $320,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414992.html 0 0
  $325,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381116.html 0 0
  $325,000 2020-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432971.html 0 0
  $328,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377665.html 0 0
  $328,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381432.html 0 0
  $328,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384231.html 0 0
  $328,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399105.html 0 0
  $328,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518275.html 0 0
  $328,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519470.html 0 0
  $328,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520689.html 0 0
  $328,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539419.html 0 0
  $330,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360262.html 0 0
  $336,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377680.html 0 0
  $338,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354875.html 0 0
  $338,000 2020-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360467.html 0 0
  $338,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368379.html 0 0
  $338,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369028.html 0 0
  $338,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377667.html 0 0
  $338,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378920.html 0 0
  $338,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397811.html 0 0
  $338,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397878.html 0 0
  $338,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402094.html 0 0
  $338,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403445.html 0 0
  $350,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408456.html 0 0
  $350,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409935.html 0 0
  $350,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574315.html 0 0
  $358,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340356.html 0 0
  $358,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408808.html 0 0
  $358,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441366.html 0 0
  $358,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550005.html 0 0
  $360,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393285.html 0 0
  $360,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398845.html 0 0
  $360,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436535.html 0 0
  $360,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444922.html 0 0
  $360,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545127.html 0 0
  $360,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576428.html 0 0
  $365,000 2020-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2329212.html 0 0
  $365,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376141.html 0 0
  $368,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368769.html 0 0
  $368,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395852.html 0 0
  $368,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403424.html 0 0
  $368,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424109.html 0 0
  $370,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379513.html 0 0
  $378,000 2020-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2332219.html 0 0
  $380,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368270.html 0 0
  $380,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394138.html 0 0
  $380,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419173.html 0 0
  $380,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543730.html 0 0
  $388,000 2020-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2327470.html 0 0
  $388,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345146.html 0 0
  $388,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562113.html 0 0
  $390,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365644.html 0 0
  $390,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369183.html 0 0
  $390,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384617.html 0 0
  $390,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417782.html 0 0
  $390,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435003.html 0 0
  $390,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566580.html 0 0
  $398,000 2020-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2319039.html 0 0
  $398,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393469.html 0 0
  $398,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396897.html 0 0
  $398,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406796.html 0 0
  $398,000 2020-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2447318.html 0 0
  $399,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382231.html 0 0
  $400,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352942.html 0 0
  $400,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365521.html 0 0
  $400,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403759.html 0 0
  $400,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534725.html 0 0
  $408,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361401.html 0 0
  $408,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421200.html 0 0
  $410,000 2020-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2326267.html 0 0
  $410,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428798.html 0 0
  $420,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338689.html 0 0
  $420,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355723.html 0 0
  $420,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372863.html 0 0
  $420,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408421.html 0 0
  $420,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411107.html 0 0
  $428,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336729.html 0 0
  $428,000 2020-02-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337847.html 0 0
  $428,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350537.html 0 0
  $428,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397402.html 0 0
  $428,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559755.html 0 0
  $430,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439478.html 0 0
  $438,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351749.html 0 0
  $438,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413147.html 0 0
  $438,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442869.html 0 0
  $440,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379885.html 0 0
  $445,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412109.html 0 0
  $450,000 2019-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2315156.html 0 0
  $450,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368539.html 0 0
  $450,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533871.html 0 0
  $450,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539906.html 0 0
  $455,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562837.html 0 0
  $458,000 2019-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2294385.html 0 0
  $458,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347402.html 0 0
  $458,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350008.html 0 0
  $458,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393597.html 0 0
  $459,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429588.html 0 0
  $460,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528385.html 0 0
  $460,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564404.html 0 0
  $465,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443004.html 0 0
  $468,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364685.html 0 0
  $468,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373975.html 0 0
  $468,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379693.html 0 0
  $468,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415919.html 0 0
  $468,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431087.html 0 0
  $468,000 2020-02-21 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248420 0 0
  $470,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336235.html 0 0
  $475,000 2020-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2329114.html 0 0
  $478,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373397.html 0 0
  $478,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419050.html 0 0
  $478,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422082.html 0 0
  $478,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423883.html 0 0
  $478,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551332.html 0 0
  $478,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557708.html 0 0
  $478,000 2020-05-12 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249577 0 0
  $478,000 2020-10-12 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/258599 0 0
  $480,000 2020-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2328536.html 0 0
  $480,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413836.html 0 0
  $488,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345676.html 0 0
  $488,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412901.html 0 0
  $488,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561541.html 0 0
  $488,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580572.html 0 0
  $488,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581395.html 0 0
  $488,000 2020-02-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/247760 0 0
  $490,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375136.html 0 0
  $497,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366129.html 0 0
  $498,000 2020-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2329510.html 0 0
  $498,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354155.html 0 0
  $498,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356512.html 0 0
  $498,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402941.html 0 0
  $498,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419883.html 0 0
  $498,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419927.html 0 0
  $498,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514610.html 0 0
  $498,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515769.html 0 0
  $498,000 2020-09-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2531064.html 0 0
  $498,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547263.html 0 0
  $498,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554645.html 0 0
  $498,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561598.html 0 0
  $498,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562228.html 0 0
  $498,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573649.html 0 0
  $498,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580711.html 0 0
  $500,000 2019-12-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2294072.html 0 0
  $500,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374032.html 0 0
  $500,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426562.html 0 0
  $500,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574058.html 0 0
  $500,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579829.html 0 0
  $508,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427911.html 0 0
  $508,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438623.html 0 0
  $508,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540402.html 0 0
  $508,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573198.html 0 0
  $515,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536065.html 0 0
  $518,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357448.html 0 0
  $518,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363933.html 0 0
  $518,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372442.html 0 0
  $518,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414484.html 0 0
  $518,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419864.html 0 0
  $518,000 2020-03-06 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/228070 0 0
  $520,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372397.html 0 0
  $520,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521704.html 0 0
  $528,000 2020-01-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334133.html 0 0
  $528,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353234.html 0 0
  $528,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384680.html 0 0
  $528,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553382.html 0 0
  $528,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556857.html 0 0
  $528,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559977.html 0 0
  $528,000 2020-10-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/258743 0 0
  $536,000 2020-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2324967.html 0 0
  $538,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362284.html 0 0
  $538,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400264.html 0 0
  $538,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414242.html 0 0
  $538,000 2020-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419485.html 0 0
  $538,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419920.html 0 0
  $538,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533118.html 0 0
  $538,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545570.html 0 0
  $538,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564085.html 0 0
  $538,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566140.html 0 0
  $538,000 2020-03-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248947 0 0
  $548,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349056.html 0 0
  $548,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527632.html 0 0
  $548,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542949.html 0 0
  $556,000 2020-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2316403.html 0 0
  $558,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378892.html 0 0
  $568,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386415.html 0 0
  $568,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409378.html 0 0