1. 2013 TOYOTA 豐田 WISH 2.0 中古車價格

  2013 TOYOTA WISH 2.0

  網上放售平均價 NTD$385,607

  最低價: $200,000

  最高價: $538,000

  預計TRADE-IN車價: $308,485

 2. 找到211個用家提供的交易來源

  2013 TOYOTA 豐田 WISH 2.0 找到211個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $200,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427656.html 0 0
  $200,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511639.html 0 0
  $210,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339193.html 0 0
  $220,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581573.html 0 0
  $238,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414957.html 0 0
  $238,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513983.html 0 0
  $248,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414622.html 0 0
  $250,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536937.html 0 0
  $258,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409157.html 0 0
  $258,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439324.html 0 0
  $258,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512252.html 0 0
  $258,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535633.html 0 0
  $258,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535713.html 0 0
  $258,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544389.html 0 0
  $260,000 2020-09-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2530904.html 0 0
  $265,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372101.html 0 0
  $265,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431581.html 0 0
  $268,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515550.html 0 0
  $268,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561227.html 0 0
  $268,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568333.html 0 0
  $268,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582718.html 0 0
  $269,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355604.html 0 0
  $270,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411192.html 0 0
  $270,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440279.html 0 0
  $278,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389187.html 0 0
  $278,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399099.html 0 0
  $278,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416174.html 0 0
  $278,000 2020-08-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2494042.html 0 0
  $278,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511585.html 0 0
  $278,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523176.html 0 0
  $278,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535784.html 0 0
  $280,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385064.html 0 0
  $280,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389949.html 0 0
  $280,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516017.html 0 0
  $280,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516041.html 0 0
  $288,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413840.html 0 0
  $288,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435579.html 0 0
  $288,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523322.html 0 0
  $288,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568757.html 0 0
  $295,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354983.html 0 0
  $295,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371111.html 0 0
  $298,000 2020-09-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2524873.html 0 0
  $298,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534729.html 0 0
  $298,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546901.html 0 0
  $298,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546910.html 0 0
  $300,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365065.html 0 0
  $300,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515743.html 0 0
  $305,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376138.html 0 0
  $308,000 2019-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2301952.html 0 0
  $308,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395212.html 0 0
  $310,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379485.html 0 0
  $318,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384988.html 0 0
  $320,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400819.html 0 0
  $325,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379493.html 0 0
  $328,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379231.html 0 0
  $328,000 2020-08-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512703.html 0 0
  $328,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562938.html 0 0
  $333,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2524552.html 0 0
  $348,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552645.html 0 0
  $348,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582765.html 0 0
  $350,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352740.html 0 0
  $350,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372980.html 0 0
  $350,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374871.html 0 0
  $350,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416342.html 0 0
  $350,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416950.html 0 0
  $350,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421931.html 0 0
  $350,000 2020-08-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2501443.html 0 0
  $350,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539812.html 0 0
  $350,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566730.html 0 0
  $350,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575597.html 0 0
  $358,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334661.html 0 0
  $358,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380417.html 0 0
  $358,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402012.html 0 0
  $358,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413708.html 0 0
  $358,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511335.html 0 0
  $368,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410706.html 0 0
  $368,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413495.html 0 0
  $368,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438915.html 0 0
  $368,000 2020-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529768.html 0 0
  $368,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551212.html 0 0
  $368,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562928.html 0 0
  $368,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580969.html 0 0
  $370,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380151.html 0 0
  $375,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379820.html 0 0
  $380,000 2020-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2329831.html 0 0
  $380,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334273.html 0 0
  $380,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344329.html 0 0
  $380,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353230.html 0 0
  $380,000 2020-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529795.html 0 0
  $385,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571095.html 0 0
  $388,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345732.html 0 0
  $388,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347750.html 0 0
  $388,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384833.html 0 0
  $388,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408939.html 0 0
  $388,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517204.html 0 0
  $388,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582750.html 0 0
  $388,000 2020-09-18 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/255328 0 0
  $389,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368489.html 0 0
  $395,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425549.html 0 0
  $395,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550795.html 0 0
  $398,000 2020-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358867.html 0 0
  $398,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362902.html 0 0
  $398,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366974.html 0 0
  $398,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368443.html 0 0
  $398,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430737.html 0 0
  $398,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433916.html 0 0
  $398,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436213.html 0 0
  $398,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521361.html 0 0
  $398,000 2020-09-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537932.html 0 0
  $398,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549080.html 0 0
  $398,000 2020-10-28 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/262132 0 0
  $400,000 2019-12-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2292113.html 0 0
  $400,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335680.html 0 0
  $400,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387830.html 0 0
  $400,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422775.html 0 0
  $400,000 2020-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529894.html 0 0
  $408,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376945.html 0 0
  $408,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423618.html 0 0
  $408,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533588.html 0 0
  $408,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543966.html 0 0
  $410,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422621.html 0 0
  $410,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552458.html 0 0
  $410,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553492.html 0 0
  $418,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342235.html 0 0
  $418,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424623.html 0 0
  $418,000 2020-09-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533400.html 0 0
  $420,000 2020-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348718.html 0 0
  $420,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528892.html 0 0
  $425,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556482.html 0 0
  $428,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348799.html 0 0
  $428,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354719.html 0 0
  $428,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363374.html 0 0
  $428,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371102.html 0 0
  $428,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373917.html 0 0
  $428,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376989.html 0 0
  $428,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393111.html 0 0
  $428,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415428.html 0 0
  $428,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415547.html 0 0
  $428,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425672.html 0 0
  $428,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426219.html 0 0
  $428,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428589.html 0 0
  $428,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435147.html 0 0
  $428,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445771.html 0 0
  $428,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518701.html 0 0
  $428,000 2020-03-11 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249443 0 0
  $435,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380306.html 0 0
  $438,000 2020-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2316364.html 0 0
  $438,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355385.html 0 0
  $438,000 2020-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380965.html 0 0
  $438,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385910.html 0 0
  $438,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389981.html 0 0
  $438,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406576.html 0 0
  $438,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407908.html 0 0
  $438,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423588.html 0 0
  $438,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430915.html 0 0
  $438,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438790.html 0 0
  $438,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510512.html 0 0
  $438,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564135.html 0 0
  $438,000 2020-06-07 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/255141 0 0
  $448,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402530.html 0 0
  $448,000 2020-08-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2501453.html 0 0
  $448,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552251.html 0 0
  $450,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582004.html 0 0
  $458,000 2019-12-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2293055.html 0 0
  $458,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376395.html 0 0
  $458,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417138.html 0 0
  $458,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419964.html 0 0
  $458,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427576.html 0 0
  $458,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512110.html 0 0
  $458,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560757.html 0 0
  $458,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560907.html 0 0
  $460,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558129.html 0 0
  $465,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387257.html 0 0
  $468,000 2020-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2329295.html 0 0
  $468,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434049.html 0 0
  $468,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570619.html 0 0
  $468,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574358.html 0 0
  $475,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418224.html 0 0
  $478,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388596.html 0 0
  $478,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395552.html 0 0
  $478,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518110.html 0 0
  $478,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549361.html 0 0
  $478,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572961.html 0 0
  $478,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576735.html 0 0
  $478,000 2020-10-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261245 0 0
  $480,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338931.html 0 0
  $480,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359455.html 0 0
  $480,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383505.html 0 0
  $480,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411687.html 0 0
  $480,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419963.html 0 0
  $480,000 2020-06-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2460944.html 0 0
  $480,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569721.html 0 0
  $488,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387932.html 0 0
  $488,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555977.html 0 0
  $488,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579912.html 0 0
  $490,000 2019-12-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2307097.html 0 0
  $490,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551743.html 0 0
  $490,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572159.html 0 0
  $490,000 2020-03-28 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250502 0 0
  $498,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335390.html 0 0
  $498,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355896.html 0 0
  $498,000 2020-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509707.html 0 0
  $498,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558425.html 0 0
  $498,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564210.html 0 0
  $498,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573609.html 0 0
  $518,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344510.html 0 0
  $518,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398144.html 0 0
  $528,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338783.html 0 0
  $528,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347122.html 0 0
  $528,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566348.html 0 0
  $538,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511053.html 0 0