1. 2012 TOYOTA 豐田 WISH 2.0 中古車價格

  2012 TOYOTA WISH 2.0

  網上放售平均價 NTD$343,118

  最低價: $195,000

  最高價: $478,000

  預計TRADE-IN車價: $274,494

 2. 找到187個用家提供的交易來源

  2012 TOYOTA 豐田 WISH 2.0 找到187個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $195,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426428.html 0 0
  $198,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553750.html 0 0
  $198,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580731.html 0 0
  $199,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408203.html 0 0
  $208,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438336.html 0 0
  $208,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536942.html 0 0
  $210,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416281.html 0 0
  $210,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537592.html 0 0
  $215,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403354.html 0 0
  $218,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370866.html 0 0
  $218,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551887.html 0 0
  $218,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551917.html 0 0
  $218,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571369.html 0 0
  $226,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439336.html 0 0
  $226,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442008.html 0 0
  $226,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544379.html 0 0
  $226,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548466.html 0 0
  $226,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548976.html 0 0
  $228,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399145.html 0 0
  $228,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546053.html 0 0
  $229,000 2020-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391390.html 0 0
  $237,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383291.html 0 0
  $237,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410752.html 0 0
  $237,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416435.html 0 0
  $238,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343031.html 0 0
  $238,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404773.html 0 0
  $238,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432561.html 0 0
  $238,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553085.html 0 0
  $246,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570774.html 0 0
  $248,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350810.html 0 0
  $248,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393525.html 0 0
  $248,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423497.html 0 0
  $248,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424836.html 0 0
  $248,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427381.html 0 0
  $248,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445296.html 0 0
  $248,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516200.html 0 0
  $248,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562789.html 0 0
  $250,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516020.html 0 0
  $258,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346072.html 0 0
  $258,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351215.html 0 0
  $258,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379803.html 0 0
  $258,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397243.html 0 0
  $258,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412571.html 0 0
  $258,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442530.html 0 0
  $258,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443387.html 0 0
  $258,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572550.html 0 0
  $260,000 2020-09-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537879.html 0 0
  $268,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414318.html 0 0
  $268,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414332.html 0 0
  $268,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427986.html 0 0
  $268,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522400.html 0 0
  $268,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541765.html 0 0
  $268,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570046.html 0 0
  $268,000 2020-06-04 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/253139 0 0
  $278,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514956.html 0 0
  $278,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515088.html 0 0
  $278,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516246.html 0 0
  $280,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421634.html 0 0
  $280,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577788.html 0 0
  $288,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354916.html 0 0
  $288,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361562.html 0 0
  $288,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377582.html 0 0
  $288,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412445.html 0 0
  $288,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550828.html 0 0
  $290,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373790.html 0 0
  $295,000 2020-08-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513479.html 0 0
  $295,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574045.html 0 0
  $298,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380153.html 0 0
  $298,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386525.html 0 0
  $298,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392364.html 0 0
  $298,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527609.html 0 0
  $300,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571643.html 0 0
  $308,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538310.html 0 0
  $308,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565958.html 0 0
  $318,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396862.html 0 0
  $319,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422982.html 0 0
  $328,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390228.html 0 0
  $328,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392180.html 0 0
  $328,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442279.html 0 0
  $328,000 2020-09-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528692.html 0 0
  $328,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546308.html 0 0
  $330,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552428.html 0 0
  $338,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385688.html 0 0
  $338,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534989.html 0 0
  $340,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343804.html 0 0
  $350,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412816.html 0 0
  $356,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392099.html 0 0
  $358,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335131.html 0 0
  $358,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342005.html 0 0
  $358,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387184.html 0 0
  $358,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392544.html 0 0
  $358,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405399.html 0 0
  $358,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437470.html 0 0
  $358,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446011.html 0 0
  $358,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2524182.html 0 0
  $359,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386143.html 0 0
  $360,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341410.html 0 0
  $360,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393362.html 0 0
  $368,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419195.html 0 0
  $378,000 2019-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2291378.html 0 0
  $378,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396209.html 0 0
  $378,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410033.html 0 0
  $380,000 2020-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2326806.html 0 0
  $380,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337148.html 0 0
  $380,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389377.html 0 0
  $380,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425047.html 0 0
  $388,000 2020-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2329547.html 0 0
  $388,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343688.html 0 0
  $388,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365158.html 0 0
  $388,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371632.html 0 0
  $388,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382179.html 0 0
  $388,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416144.html 0 0
  $388,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515920.html 0 0
  $388,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517055.html 0 0
  $388,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578888.html 0 0
  $388,000 2020-11-04 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/255410 0 0
  $390,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368911.html 0 0
  $398,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351437.html 0 0
  $398,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358160.html 0 0
  $398,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386854.html 0 0
  $398,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400824.html 0 0
  $398,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409960.html 0 0
  $398,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410850.html 0 0
  $398,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416106.html 0 0
  $398,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416501.html 0 0
  $398,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422235.html 0 0
  $398,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435452.html 0 0
  $398,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439842.html 0 0
  $398,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521825.html 0 0
  $398,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540199.html 0 0
  $398,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557041.html 0 0
  $398,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558255.html 0 0
  $398,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560036.html 0 0
  $398,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568377.html 0 0
  $398,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569656.html 0 0
  $399,000 2020-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443977.html 0 0
  $400,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355568.html 0 0
  $400,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368005.html 0 0
  $408,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391692.html 0 0
  $408,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414805.html 0 0
  $410,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439188.html 0 0
  $415,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351541.html 0 0
  $418,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359806.html 0 0
  $418,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362137.html 0 0
  $418,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365347.html 0 0
  $418,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373539.html 0 0
  $418,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393403.html 0 0
  $418,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414227.html 0 0
  $418,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423720.html 0 0
  $418,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550189.html 0 0
  $418,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550581.html 0 0
  $418,000 2020-05-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/242652 0 0
  $420,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335771.html 0 0
  $428,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334774.html 0 0
  $428,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381399.html 0 0
  $428,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441091.html 0 0
  $428,000 2020-08-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512571.html 0 0
  $428,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565878.html 0 0
  $429,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438552.html 0 0
  $430,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393401.html 0 0
  $438,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344310.html 0 0
  $438,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354112.html 0 0
  $438,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405601.html 0 0
  $438,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407320.html 0 0
  $438,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441185.html 0 0
  $438,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513813.html 0 0
  $438,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579581.html 0 0
  $448,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557991.html 0 0
  $450,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372180.html 0 0
  $450,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392441.html 0 0
  $450,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424004.html 0 0
  $450,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430022.html 0 0
  $450,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557530.html 0 0
  $458,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359403.html 0 0
  $458,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411332.html 0 0
  $458,000 2020-02-25 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248653 0 0
  $468,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377437.html 0 0
  $468,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381147.html 0 0
  $468,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408187.html 0 0
  $468,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434138.html 0 0
  $468,000 2020-08-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2500012.html 0 0
  $468,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512430.html 0 0
  $468,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543228.html 0 0
  $468,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554008.html 0 0
  $468,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565137.html 0 0
  $475,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570862.html 0 0
  $478,000 2020-03-31 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250624 0 0