1. 2004 TOYOTA 豐田 CAMRY 3.0 中古車價格

  2004 TOYOTA CAMRY 3.0

  網上放售平均價 NTD$102,923

  最低價: $58,000

  最高價: $158,000

  預計TRADE-IN車價: $82,338

 2. 找到13個用家提供的交易來源

  2004 TOYOTA 豐田 CAMRY 3.0 找到13個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $58,000 2020-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2530100.html 0 0
  $78,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379721.html 0 0
  $78,000 2020-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444085.html 0 0
  $78,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545372.html 0 0
  $80,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391643.html 0 0
  $90,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339036.html 0 0
  $98,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382844.html 0 0
  $98,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401691.html 0 0
  $120,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345840.html 0 0
  $126,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392504.html 0 0
  $138,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535558.html 0 0
  $138,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581352.html 0 0
  $158,000 2020-10-22 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/215267 0 0