1. 2016 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 中古車價格

  2016 TOYOTA CAMRY 2.0

  網上放售平均價 NTD$504,519

  最低價: $290,000

  最高價: $648,000

  預計TRADE-IN車價: $403,615

 2. 找到270個用家提供的交易來源

  2016 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 找到270個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $290,000 2020-11-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2598271.html 0 0
  $298,000 2021-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2690040.html 0 0
  $300,000 2021-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2719277.html 0 0
  $300,000 2021-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2746158.html 0 0
  $350,000 2021-07-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2837920.html 0 0
  $360,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556075.html 0 0
  $368,000 2020-12-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615901.html 0 0
  $368,000 2021-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2702964.html 0 0
  $368,000 2021-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2776149.html 0 0
  $368,000 2021-07-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2838745.html 0 0
  $370,000 2020-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2630167.html 0 0
  $388,000 2021-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2745715.html 0 0
  $388,000 2021-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2774075.html 0 0
  $388,000 2021-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2776448.html 0 0
  $388,000 2021-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2776461.html 0 0
  $388,000 2021-06-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2803488.html 0 0
  $390,000 2021-01-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2654913.html 0 0
  $390,000 2021-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2712644.html 0 0
  $390,000 2021-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2746762.html 0 0
  $398,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569837.html 0 0
  $398,000 2021-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2713603.html 0 0
  $400,000 2020-09-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2530598.html 0 0
  $400,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549525.html 0 0
  $400,000 2020-11-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2598203.html 0 0
  $400,000 2021-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2741567.html 0 0
  $400,000 2021-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2751365.html 0 0
  $400,000 2021-07-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2823757.html 0 0
  $408,000 2021-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2783257.html 0 0
  $408,000 2021-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2786378.html 0 0
  $410,000 2021-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2710537.html 0 0
  $415,000 2021-01-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2654340.html 0 0
  $415,000 2021-01-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2658311.html 0 0
  $418,000 2021-01-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2657539.html 0 0
  $418,000 2021-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2718338.html 0 0
  $418,000 2021-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2734695.html 0 0
  $418,000 2021-07-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2837762.html 0 0
  $420,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566653.html 0 0
  $420,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628968.html 0 0
  $420,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2638124.html 0 0
  $420,000 2021-01-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2656676.html 0 0
  $428,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522573.html 0 0
  $428,000 2020-12-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2605319.html 0 0
  $428,000 2021-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2763119.html 0 0
  $428,000 2021-06-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2802600.html 0 0
  $430,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522788.html 0 0
  $435,000 2020-12-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2606710.html 0 0
  $435,000 2021-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2773992.html 0 0
  $435,000 2021-07-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2815196.html 0 0
  $435,000 2021-07-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2819004.html 0 0
  $438,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568813.html 0 0
  $438,000 2021-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2719756.html 0 0
  $438,000 2021-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2735537.html 0 0
  $438,000 2021-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2768356.html 0 0
  $438,000 2021-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2768929.html 0 0
  $438,000 2021-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2785800.html 0 0
  $438,000 2021-06-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2800780.html 0 0
  $440,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646552.html 0 0
  $440,000 2021-01-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2659649.html 0 0
  $440,000 2021-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2675999.html 0 0
  $440,000 2021-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2688893.html 0 0
  $440,000 2021-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2720457.html 0 0
  $440,000 2021-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2751553.html 0 0
  $440,000 2021-06-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2800958.html 0 0
  $440,000 2021-07-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2821370.html 0 0
  $448,000 2021-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2717026.html 0 0
  $448,000 2021-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2759611.html 0 0
  $450,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540257.html 0 0
  $450,000 2021-06-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2798906.html 0 0
  $455,000 2021-07-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2812324.html 0 0
  $456,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546614.html 0 0
  $458,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546904.html 0 0
  $458,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546915.html 0 0
  $458,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548426.html 0 0
  $458,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548690.html 0 0
  $458,000 2021-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2775025.html 0 0
  $460,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557185.html 0 0
  $460,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566052.html 0 0
  $460,000 2021-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2675771.html 0 0
  $460,000 2021-06-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2794219.html 0 0
  $460,000 2021-07-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2820413.html 0 0
  $468,000 2021-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2666036.html 0 0
  $468,000 2021-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2680867.html 0 0
  $468,000 2021-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2773553.html 0 0
  $468,000 2021-07-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2815917.html 0 0
  $468,000 2021-07-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2836327.html 0 0
  $469,000 2021-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2703322.html 0 0
  $470,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538284.html 0 0
  $478,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533769.html 0 0
  $478,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534218.html 0 0
  $478,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534815.html 0 0
  $478,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535825.html 0 0
  $478,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535844.html 0 0
  $478,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537553.html 0 0
  $478,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627577.html 0 0
  $478,000 2021-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2686116.html 0 0
  $478,000 2021-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2759221.html 0 0
  $478,000 2021-07-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2837147.html 0 0
  $478,000 2021-01-29 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/265497 0 0
  $479,000 2021-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2696249.html 0 0
  $479,000 2021-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2726477.html 0 0
  $479,000 2021-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2756842.html 0 0
  $480,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538747.html 0 0
  $480,000 2021-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2827161.html 0 0
  $488,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637612.html 0 0
  $488,000 2021-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2696453.html 0 0
  $488,000 2021-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2720722.html 0 0
  $488,000 2021-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2749927.html 0 0
  $488,000 2021-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2750583.html 0 0
  $488,000 2021-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2751938.html 0 0
  $488,000 2021-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2752733.html 0 0
  $488,000 2021-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2753821.html 0 0
  $488,000 2021-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2784374.html 0 0
  $488,000 2021-07-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2823679.html 0 0
  $489,000 2021-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2688605.html 0 0
  $490,000 2021-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2751413.html 0 0
  $490,000 2021-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2779506.html 0 0
  $490,000 2021-06-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2802135.html 0 0
  $490,000 2021-07-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2811678.html 0 0
  $490,000 2021-07-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2820260.html 0 0
  $490,000 2021-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2826025.html 0 0
  $490,000 2021-07-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2831552.html 0 0
  $490,000 2021-07-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2833771.html 0 0
  $495,000 2021-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2765622.html 0 0
  $495,000 2021-06-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2794326.html 0 0
  $495,000 2021-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2827086.html 0 0
  $498,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562656.html 0 0
  $498,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563626.html 0 0
  $498,000 2021-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2742044.html 0 0
  $498,000 2021-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2746774.html 0 0
  $498,000 2021-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2752113.html 0 0
  $498,000 2021-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2768837.html 0 0
  $498,000 2021-07-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2811715.html 0 0
  $498,000 2021-07-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2812247.html 0 0
  $498,000 2021-07-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2814451.html 0 0
  $498,000 2021-01-05 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/263712 0 0
  $499,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640197.html 0 0
  $500,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543921.html 0 0
  $500,000 2021-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2652633.html 0 0
  $508,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557220.html 0 0
  $509,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578992.html 0 0
  $510,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2614113.html 0 0
  $510,000 2021-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2707269.html 0 0
  $519,000 2021-08-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2842373.html 0 0
  $520,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541814.html 0 0
  $520,000 2020-12-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621322.html 0 0
  $520,000 2021-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2669160.html 0 0
  $520,000 2021-07-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2814434.html 0 0
  $528,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551476.html 0 0
  $528,000 2020-11-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2595390.html 0 0
  $528,000 2021-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2736278.html 0 0
  $528,000 2021-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2774788.html 0 0
  $528,000 2021-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2778924.html 0 0
  $528,000 2021-06-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2797753.html 0 0
  $528,000 2021-07-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2829451.html 0 0
  $530,000 2020-12-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621305.html 0 0
  $538,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559905.html 0 0
  $538,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629694.html 0 0
  $538,000 2020-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2630630.html 0 0
  $538,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633878.html 0 0
  $538,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637724.html 0 0
  $538,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2638820.html 0 0
  $538,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646430.html 0 0
  $538,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646860.html 0 0
  $538,000 2021-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2667383.html 0 0
  $538,000 2021-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2669219.html 0 0
  $538,000 2021-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2697102.html 0 0
  $538,000 2021-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2713830.html 0 0
  $538,000 2021-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2726774.html 0 0
  $538,000 2021-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2743976.html 0 0
  $538,000 2021-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2749495.html 0 0
  $538,000 2021-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2752263.html 0 0
  $538,000 2021-07-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2810103.html 0 0
  $538,000 2021-01-21 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/265801 0 0
  $539,000 2020-11-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/262817 0 0
  $542,000 2020-11-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2595686.html 0 0
  $548,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578552.html 0 0
  $548,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582445.html 0 0
  $548,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2649668.html 0 0
  $548,000 2021-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2663480.html 0 0
  $548,000 2021-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2673059.html 0 0
  $548,000 2021-07-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2820707.html 0 0
  $550,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563857.html 0 0
  $550,000 2020-10-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261368 0 0
  $555,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520926.html 0 0
  $555,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576165.html 0 0
  $558,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523733.html 0 0
  $558,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562235.html 0 0
  $558,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563007.html 0 0
  $558,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578901.html 0 0
  $558,000 2020-11-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2595862.html 0 0
  $558,000 2020-12-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2603550.html 0 0
  $558,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2614267.html 0 0
  $558,000 2020-12-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2625375.html 0 0
  $558,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639458.html 0 0
  $558,000 2021-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2651931.html 0 0
  $558,000 2021-01-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2658303.html 0 0
  $558,000 2021-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2718442.html 0 0
  $558,000 2021-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2736647.html 0 0
  $558,000 2021-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2759248.html 0 0
  $558,000 2021-06-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2797996.html 0 0
  $558,000 2021-07-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2817054.html 0 0
  $558,000 2020-11-08 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/238929 0 0
  $558,000 2020-11-06 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261770 0 0
  $560,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559819.html 0 0
  $560,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564409.html 0 0
  $560,000 2020-10-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261370 0 0
  $566,000 2020-12-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2604687.html 0 0
  $566,000 2021-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2690552.html 0 0
  $567,000 2021-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2664146.html 0 0
  $568,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510298.html 0 0
  $568,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514691.html 0 0
  $568,000 2021-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2726316.html 0 0
  $568,000 2021-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2737229.html 0 0
  $568,000 2021-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2745539.html 0 0
  $568,000 2021-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2757864.html 0 0
  $568,000 2021-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2768187.html 0 0
  $568,000 2021-07-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2811035.html 0 0
  $568,000 2021-07-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2819740.html 0 0
  $568,000 2021-07-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2837717.html 0 0
  $570,000 2021-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2743709.html 0 0
  $575,000 2021-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2662058.html 0 0
  $578,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553563.html 0 0
  $578,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554081.html 0 0
  $578,000 2021-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2672164.html 0 0
  $578,000 2021-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2688306.html 0 0
  $578,000 2021-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2696251.html 0 0
  $578,000 2021-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2734484.html 0 0
  $580,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559754.html 0 0
  $580,000 2020-10-21 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261371 0 0
  $586,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542769.html 0 0
  $586,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570815.html 0 0
  $588,000 2020-08-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2503063.html 0 0
  $588,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540545.html 0 0
  $588,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548908.html 0 0
  $588,000 2020-12-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2611718.html 0 0
  $588,000 2021-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2780680.html 0 0
  $588,000 2021-01-24 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/263126 0 0
  $590,000 2021-07-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2827587.html 0 0
  $598,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539853.html 0 0
  $598,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545810.html 0 0
  $598,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563515.html 0 0
  $598,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569667.html 0 0
  $598,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609039.html 0 0
  $598,000 2020-12-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2625977.html 0 0
  $598,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633522.html 0 0
  $598,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639732.html 0 0
  $598,000 2021-01-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2656276.html 0 0
  $598,000 2021-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2720125.html 0 0
  $598,000 2021-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2721471.html 0 0
  $598,000 2021-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2727966.html 0 0
  $598,000 2021-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2750455.html 0 0
  $598,000 2020-12-22 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/234886 0 0
  $598,000 2021-02-11 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/258023 0 0
  $598,000 2020-12-09 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/264072 0 0
  $598,000 2021-01-11 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/265357 0 0
  $599,000 2021-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2744819.html 0 0
  $600,000 2021-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2766999.html 0 0
  $615,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536101.html 0 0
  $615,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564815.html 0 0
  $618,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615102.html 0 0
  $618,000 2020-12-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2616354.html 0 0
  $618,000 2021-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2672032.html 0 0
  $628,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558857.html 0 0
  $628,000 2021-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2739397.html 0 0
  $628,000 2021-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2740863.html 0 0
  $628,000 2021-06-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2802067.html 0 0
  $638,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643232.html 0 0
  $638,000 2021-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2678023.html 0 0
  $638,000 2021-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2749256.html 0 0
  $648,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556539.html 0 0