1. 2016 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 中古車價格

  2016 TOYOTA CAMRY 2.0

  網上放售平均價 NTD$548,023

  最低價: $300,000

  最高價: $788,000

  預計TRADE-IN車價: $438,418

 2. 找到173個用家提供的交易來源

  2016 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 找到173個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $300,000 2020-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330283.html 0 0
  $333,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432268.html 0 0
  $349,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408339.html 0 0
  $360,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556075.html 0 0
  $395,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344584.html 0 0
  $398,000 2020-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391161.html 0 0
  $398,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569837.html 0 0
  $400,000 2020-09-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2530598.html 0 0
  $400,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549525.html 0 0
  $420,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566653.html 0 0
  $428,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522573.html 0 0
  $430,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522788.html 0 0
  $438,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568813.html 0 0
  $448,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366791.html 0 0
  $450,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341050.html 0 0
  $450,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540257.html 0 0
  $456,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546614.html 0 0
  $458,000 2020-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330613.html 0 0
  $458,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366915.html 0 0
  $458,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546904.html 0 0
  $458,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546915.html 0 0
  $458,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548426.html 0 0
  $458,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548690.html 0 0
  $460,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557185.html 0 0
  $460,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566052.html 0 0
  $470,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421080.html 0 0
  $470,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538284.html 0 0
  $478,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372192.html 0 0
  $478,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533769.html 0 0
  $478,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534218.html 0 0
  $478,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534815.html 0 0
  $478,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535825.html 0 0
  $478,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535844.html 0 0
  $478,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537553.html 0 0
  $480,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388201.html 0 0
  $480,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538747.html 0 0
  $490,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379635.html 0 0
  $498,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381509.html 0 0
  $498,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562656.html 0 0
  $498,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563626.html 0 0
  $500,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369187.html 0 0
  $500,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543921.html 0 0
  $508,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557220.html 0 0
  $510,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362494.html 0 0
  $515,000 2020-05-03 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252361 0 0
  $518,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429879.html 0 0
  $519,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578992.html 0 0
  $520,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369356.html 0 0
  $520,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422149.html 0 0
  $520,000 2020-05-15 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/240254 0 0
  $528,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356877.html 0 0
  $528,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383144.html 0 0
  $528,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551476.html 0 0
  $530,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541814.html 0 0
  $535,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365791.html 0 0
  $535,000 2020-03-20 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250010 0 0
  $538,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439819.html 0 0
  $538,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445807.html 0 0
  $538,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559905.html 0 0
  $539,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409867.html 0 0
  $540,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370069.html 0 0
  $540,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370691.html 0 0
  $548,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413027.html 0 0
  $548,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578552.html 0 0
  $550,000 2020-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2328935.html 0 0
  $550,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375881.html 0 0
  $550,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441733.html 0 0
  $550,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563857.html 0 0
  $550,000 2020-06-04 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/254993 0 0
  $550,000 2020-10-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261368 0 0
  $555,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520926.html 0 0
  $555,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576165.html 0 0
  $558,000 2020-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2328943.html 0 0
  $558,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400433.html 0 0
  $558,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430578.html 0 0
  $558,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441792.html 0 0
  $558,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523733.html 0 0
  $558,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562235.html 0 0
  $558,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563007.html 0 0
  $558,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578901.html 0 0
  $558,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582445.html 0 0
  $558,000 2020-11-08 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/238929 0 0
  $558,000 2020-11-06 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261770 0 0
  $560,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335981.html 0 0
  $560,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337669.html 0 0
  $560,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388045.html 0 0
  $560,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559819.html 0 0
  $560,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564409.html 0 0
  $560,000 2020-10-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261370 0 0
  $568,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347354.html 0 0
  $568,000 2020-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380527.html 0 0
  $568,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401688.html 0 0
  $568,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419210.html 0 0
  $568,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428999.html 0 0
  $568,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429271.html 0 0
  $568,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432354.html 0 0
  $568,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510298.html 0 0
  $568,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514691.html 0 0
  $570,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341688.html 0 0
  $573,000 2020-02-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/247702 0 0
  $573,000 2020-02-24 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248562 0 0
  $573,000 2020-03-17 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249723 0 0
  $575,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365681.html 0 0
  $578,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396062.html 0 0
  $578,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401178.html 0 0
  $578,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405326.html 0 0
  $578,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420170.html 0 0
  $578,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446887.html 0 0
  $578,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553563.html 0 0
  $578,000 2020-06-11 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251121 0 0
  $580,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559754.html 0 0
  $580,000 2020-10-21 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261371 0 0
  $586,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542769.html 0 0
  $586,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570815.html 0 0
  $588,000 2020-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2326795.html 0 0
  $588,000 2020-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2328713.html 0 0
  $588,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369125.html 0 0
  $588,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386539.html 0 0
  $588,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394953.html 0 0
  $588,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403043.html 0 0
  $588,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405463.html 0 0
  $588,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406285.html 0 0
  $588,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407707.html 0 0
  $588,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435697.html 0 0
  $588,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439207.html 0 0
  $588,000 2020-08-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2503063.html 0 0
  $588,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540545.html 0 0
  $588,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548908.html 0 0
  $588,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554081.html 0 0
  $588,000 2020-04-21 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251687 0 0
  $595,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350102.html 0 0
  $598,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344388.html 0 0
  $598,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350218.html 0 0
  $598,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353437.html 0 0
  $598,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354428.html 0 0
  $598,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364099.html 0 0
  $598,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374857.html 0 0
  $598,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379263.html 0 0
  $598,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382210.html 0 0
  $598,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395170.html 0 0
  $598,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419896.html 0 0
  $598,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428908.html 0 0
  $598,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443657.html 0 0
  $598,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446360.html 0 0
  $598,000 2020-07-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2484335.html 0 0
  $598,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539853.html 0 0
  $598,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545810.html 0 0
  $598,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563515.html 0 0
  $598,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569667.html 0 0
  $608,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405458.html 0 0
  $609,000 2020-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2318926.html 0 0
  $609,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416368.html 0 0
  $610,000 2020-05-11 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252710 0 0
  $615,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536101.html 0 0
  $615,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564815.html 0 0
  $618,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354581.html 0 0
  $618,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430092.html 0 0
  $620,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390580.html 0 0
  $625,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355721.html 0 0
  $628,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435514.html 0 0
  $628,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558857.html 0 0
  $628,000 2020-10-23 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/234886 0 0
  $638,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365494.html 0 0
  $638,000 2020-11-05 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/258023 0 0
  $648,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556539.html 0 0
  $658,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435301.html 0 0
  $660,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371555.html 0 0
  $660,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408166.html 0 0
  $660,000 2020-04-22 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251771 0 0
  $668,000 2020-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330287.html 0 0
  $668,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378252.html 0 0
  $668,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392412.html 0 0
  $788,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377455.html 0 0