1. 2015 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 中古車價格

  2015 TOYOTA CAMRY 2.0

  網上放售平均價 NTD$502,733

  最低價: $298,000

  最高價: $658,000

  預計TRADE-IN車價: $402,187

 2. 找到180個用家提供的交易來源

  2015 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 找到180個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $298,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446377.html 0 0
  $300,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554055.html 0 0
  $313,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353485.html 0 0
  $313,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404374.html 0 0
  $380,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546782.html 0 0
  $385,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353473.html 0 0
  $385,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404064.html 0 0
  $398,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382257.html 0 0
  $398,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382765.html 0 0
  $398,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382768.html 0 0
  $398,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403376.html 0 0
  $398,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439074.html 0 0
  $398,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440098.html 0 0
  $398,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444811.html 0 0
  $398,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541193.html 0 0
  $399,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382333.html 0 0
  $399,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414048.html 0 0
  $399,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515101.html 0 0
  $399,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569739.html 0 0
  $399,000 2020-04-28 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252121 0 0
  $400,000 2020-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330274.html 0 0
  $400,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521220.html 0 0
  $400,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522721.html 0 0
  $428,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546336.html 0 0
  $428,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560866.html 0 0
  $428,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570028.html 0 0
  $428,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570043.html 0 0
  $428,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570045.html 0 0
  $428,000 2020-04-27 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252027 0 0
  $430,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392667.html 0 0
  $430,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408283.html 0 0
  $430,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510972.html 0 0
  $438,000 2020-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330642.html 0 0
  $438,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330691.html 0 0
  $438,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381067.html 0 0
  $438,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388592.html 0 0
  $448,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418145.html 0 0
  $448,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436832.html 0 0
  $448,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567476.html 0 0
  $450,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338674.html 0 0
  $458,000 2020-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330667.html 0 0
  $458,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346111.html 0 0
  $458,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367302.html 0 0
  $458,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386751.html 0 0
  $458,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387223.html 0 0
  $458,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387555.html 0 0
  $458,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400448.html 0 0
  $458,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413980.html 0 0
  $458,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422822.html 0 0
  $458,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550949.html 0 0
  $460,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388424.html 0 0
  $468,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372379.html 0 0
  $468,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414592.html 0 0
  $468,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544328.html 0 0
  $468,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560588.html 0 0
  $468,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2583026.html 0 0
  $470,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374897.html 0 0
  $470,000 2020-03-16 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/241685 0 0
  $478,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542234.html 0 0
  $478,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542511.html 0 0
  $478,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550674.html 0 0
  $478,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569965.html 0 0
  $478,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571354.html 0 0
  $478,000 2020-10-26 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251074 0 0
  $480,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364982.html 0 0
  $480,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365584.html 0 0
  $488,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343301.html 0 0
  $488,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372473.html 0 0
  $488,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375858.html 0 0
  $488,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565223.html 0 0
  $488,000 2020-03-12 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249529 0 0
  $490,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338763.html 0 0
  $490,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365267.html 0 0
  $490,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369011.html 0 0
  $490,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388000.html 0 0
  $490,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415719.html 0 0
  $490,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544250.html 0 0
  $490,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547550.html 0 0
  $495,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571869.html 0 0
  $498,000 2020-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330659.html 0 0
  $498,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348172.html 0 0
  $498,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364832.html 0 0
  $498,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374885.html 0 0
  $498,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414973.html 0 0
  $498,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426813.html 0 0
  $498,000 2020-08-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513148.html 0 0
  $498,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547629.html 0 0
  $498,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554322.html 0 0
  $498,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575645.html 0 0
  $498,000 2020-05-16 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/246781 0 0
  $498,000 2020-10-20 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/258640 0 0
  $499,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554666.html 0 0
  $508,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2583336.html 0 0
  $510,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570576.html 0 0
  $520,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382712.html 0 0
  $520,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445230.html 0 0
  $520,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559868.html 0 0
  $520,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559914.html 0 0
  $520,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559953.html 0 0
  $520,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559966.html 0 0
  $520,000 2020-03-28 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250497 0 0
  $520,000 2020-10-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261365 0 0
  $520,000 2020-10-23 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261366 0 0
  $520,000 2020-10-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261367 0 0
  $520,000 2020-10-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261369 0 0
  $520,000 2020-10-22 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261873 0 0
  $525,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559340.html 0 0
  $528,000 2020-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2327603.html 0 0
  $528,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393846.html 0 0
  $528,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420410.html 0 0
  $528,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428677.html 0 0
  $528,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446319.html 0 0
  $528,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523411.html 0 0
  $528,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526892.html 0 0
  $538,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352547.html 0 0
  $538,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385213.html 0 0
  $538,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402733.html 0 0
  $538,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418518.html 0 0
  $538,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436656.html 0 0
  $538,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437726.html 0 0
  $538,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441551.html 0 0
  $538,000 2020-05-22 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/239976 0 0
  $538,000 2020-05-29 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/254746 0 0
  $539,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387299.html 0 0
  $545,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560996.html 0 0
  $548,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430146.html 0 0
  $550,000 2020-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385408.html 0 0
  $550,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550951.html 0 0
  $550,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559745.html 0 0
  $550,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559903.html 0 0
  $550,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582163.html 0 0
  $550,000 2020-10-06 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/241073 0 0
  $550,000 2020-10-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261354 0 0
  $550,000 2020-10-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261364 0 0
  $558,000 2020-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2327619.html 0 0
  $558,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357177.html 0 0
  $558,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368546.html 0 0
  $558,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374930.html 0 0
  $558,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420821.html 0 0
  $558,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420912.html 0 0
  $558,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425608.html 0 0
  $558,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511332.html 0 0
  $558,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543309.html 0 0
  $558,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555259.html 0 0
  $558,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564541.html 0 0
  $558,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572008.html 0 0
  $565,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423660.html 0 0
  $568,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397582.html 0 0
  $568,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405521.html 0 0
  $568,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538317.html 0 0
  $568,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550256.html 0 0
  $568,000 2020-05-08 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/235915 0 0
  $568,000 2020-06-11 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/255395 0 0
  $575,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428540.html 0 0
  $578,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567381.html 0 0
  $578,000 2020-10-31 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/262245 0 0
  $580,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364984.html 0 0
  $580,000 2020-03-04 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249102 0 0
  $588,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431586.html 0 0
  $590,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342647.html 0 0
  $590,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394228.html 0 0
  $590,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396861.html 0 0
  $598,000 2020-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331975.html 0 0
  $598,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353810.html 0 0
  $598,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354825.html 0 0
  $598,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380391.html 0 0
  $598,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400637.html 0 0
  $598,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519224.html 0 0
  $598,000 2020-10-22 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/207051 0 0
  $598,000 2020-02-21 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248410 0 0
  $599,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386263.html 0 0
  $599,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570816.html 0 0
  $608,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403212.html 0 0
  $608,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420634.html 0 0
  $628,000 2020-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2329399.html 0 0
  $638,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343584.html 0 0
  $638,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393336.html 0 0
  $658,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526951.html 0 0
  $658,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2583088.html 0 0
  $658,000 2020-10-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/260916 0 0