1. 2013 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 中古車價格

  2013 TOYOTA CAMRY 2.0

  網上放售平均價 NTD$377,441

  最低價: $258,000

  最高價: $458,000

  預計TRADE-IN車價: $301,953

 2. 找到59個用家提供的交易來源

  2013 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 找到59個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $258,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409182.html 0 0
  $268,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431165.html 0 0
  $289,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556164.html 0 0
  $289,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569236.html 0 0
  $290,000 2020-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330912.html 0 0
  $290,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378697.html 0 0
  $298,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562392.html 0 0
  $298,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563428.html 0 0
  $298,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564682.html 0 0
  $300,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543654.html 0 0
  $319,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374797.html 0 0
  $320,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399801.html 0 0
  $330,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342090.html 0 0
  $330,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556529.html 0 0
  $338,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511874.html 0 0
  $338,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525750.html 0 0
  $350,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534843.html 0 0
  $350,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564145.html 0 0
  $358,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354742.html 0 0
  $358,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407817.html 0 0
  $368,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390807.html 0 0
  $368,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437635.html 0 0
  $368,000 2020-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438091.html 0 0
  $368,000 2020-09-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533626.html 0 0
  $368,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546864.html 0 0
  $368,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557857.html 0 0
  $368,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559612.html 0 0
  $368,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576190.html 0 0
  $378,000 2020-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380908.html 0 0
  $378,000 2020-10-30 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/258006 0 0
  $388,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419685.html 0 0
  $388,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510550.html 0 0
  $390,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409808.html 0 0
  $398,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364129.html 0 0
  $398,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366169.html 0 0
  $398,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560332.html 0 0
  $400,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417660.html 0 0
  $408,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567985.html 0 0
  $408,000 2020-05-06 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252471 0 0
  $415,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537667.html 0 0
  $418,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370227.html 0 0
  $418,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534526.html 0 0
  $418,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562365.html 0 0
  $418,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562673.html 0 0
  $428,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336398.html 0 0
  $428,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342681.html 0 0
  $428,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575492.html 0 0
  $435,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368575.html 0 0
  $438,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381479.html 0 0
  $438,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421325.html 0 0
  $438,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538285.html 0 0
  $438,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549972.html 0 0
  $438,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566325.html 0 0
  $438,000 2020-05-11 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249428 0 0
  $458,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351255.html 0 0
  $458,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370759.html 0 0
  $458,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544940.html 0 0
  $458,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545917.html 0 0
  $458,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574020.html 0 0