1. 2012 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 中古車價格

  2012 TOYOTA CAMRY 2.0

  網上放售平均價 NTD$342,305

  最低價: $200,000

  最高價: $498,000

  預計TRADE-IN車價: $273,844

 2. 找到82個用家提供的交易來源

  2012 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 找到82個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $200,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546506.html 0 0
  $210,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394846.html 0 0
  $220,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365458.html 0 0
  $224,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403026.html 0 0
  $228,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418668.html 0 0
  $248,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511834.html 0 0
  $248,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537327.html 0 0
  $248,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566901.html 0 0
  $258,000 2020-02-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337962.html 0 0
  $258,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537328.html 0 0
  $258,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565770.html 0 0
  $278,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550890.html 0 0
  $278,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575291.html 0 0
  $279,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556163.html 0 0
  $280,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441526.html 0 0
  $288,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556036.html 0 0
  $298,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425184.html 0 0
  $298,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432428.html 0 0
  $298,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433531.html 0 0
  $298,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436028.html 0 0
  $298,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543096.html 0 0
  $300,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421886.html 0 0
  $300,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553101.html 0 0
  $308,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514785.html 0 0
  $308,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2583031.html 0 0
  $318,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342873.html 0 0
  $318,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347944.html 0 0
  $318,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400441.html 0 0
  $320,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438493.html 0 0
  $328,000 2020-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2326743.html 0 0
  $328,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363103.html 0 0
  $328,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377884.html 0 0
  $328,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408541.html 0 0
  $328,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435417.html 0 0
  $330,000 2019-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2301946.html 0 0
  $330,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398880.html 0 0
  $335,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550808.html 0 0
  $338,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354630.html 0 0
  $338,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427725.html 0 0
  $338,000 2020-08-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513231.html 0 0
  $338,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577545.html 0 0
  $338,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581827.html 0 0
  $340,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435331.html 0 0
  $350,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401770.html 0 0
  $358,000 2020-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2326610.html 0 0
  $358,000 2020-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2326614.html 0 0
  $358,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427674.html 0 0
  $358,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440668.html 0 0
  $358,000 2020-09-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2524964.html 0 0
  $358,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572795.html 0 0
  $358,000 2020-11-05 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/259313 0 0
  $366,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436747.html 0 0
  $378,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349468.html 0 0
  $378,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354651.html 0 0
  $378,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388131.html 0 0
  $378,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402219.html 0 0
  $378,000 2020-02-20 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/245356 0 0
  $388,000 2019-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2304470.html 0 0
  $388,000 2020-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2327344.html 0 0
  $388,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345788.html 0 0
  $388,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367295.html 0 0
  $388,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426525.html 0 0
  $388,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572958.html 0 0
  $396,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559479.html 0 0
  $398,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344241.html 0 0
  $398,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373417.html 0 0
  $398,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392747.html 0 0
  $398,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413035.html 0 0
  $398,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422360.html 0 0
  $398,000 2020-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424863.html 0 0
  $418,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366176.html 0 0
  $418,000 2020-02-21 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/245366 0 0
  $418,000 2020-02-18 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248255 0 0
  $420,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408285.html 0 0
  $420,000 2020-04-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251128 0 0
  $425,000 2020-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360985.html 0 0
  $428,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367477.html 0 0
  $428,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431930.html 0 0
  $428,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539834.html 0 0
  $438,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529070.html 0 0
  $458,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394742.html 0 0
  $498,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403688.html 0 0