1. 2011 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 中古車價格

  2011 TOYOTA CAMRY 2.0

  網上放售平均價 NTD$290,259

  最低價: $150,000

  最高價: $418,000

  預計TRADE-IN車價: $232,207

 2. 找到54個用家提供的交易來源

  2011 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 找到54個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $150,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386543.html 0 0
  $168,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546105.html 0 0
  $188,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388997.html 0 0
  $198,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366794.html 0 0
  $200,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368872.html 0 0
  $205,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367658.html 0 0
  $220,000 2020-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330275.html 0 0
  $220,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552961.html 0 0
  $228,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364119.html 0 0
  $230,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343683.html 0 0
  $230,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368883.html 0 0
  $230,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550398.html 0 0
  $248,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353775.html 0 0
  $260,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370025.html 0 0
  $268,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414615.html 0 0
  $270,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349557.html 0 0
  $278,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443399.html 0 0
  $278,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571510.html 0 0
  $280,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539745.html 0 0
  $288,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381246.html 0 0
  $288,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408066.html 0 0
  $288,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431840.html 0 0
  $289,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548905.html 0 0
  $289,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582522.html 0 0
  $290,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362918.html 0 0
  $295,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550807.html 0 0
  $296,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421447.html 0 0
  $298,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348999.html 0 0
  $298,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357375.html 0 0
  $298,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410658.html 0 0
  $298,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411018.html 0 0
  $298,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439433.html 0 0
  $308,000 2020-09-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2532652.html 0 0
  $318,000 2020-01-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2332899.html 0 0
  $318,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539926.html 0 0
  $320,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442220.html 0 0
  $320,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541421.html 0 0
  $320,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545877.html 0 0
  $330,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388794.html 0 0
  $330,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401918.html 0 0
  $338,000 2020-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335468.html 0 0
  $338,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395851.html 0 0
  $338,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428387.html 0 0
  $338,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429598.html 0 0
  $338,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582707.html 0 0
  $338,000 2020-04-08 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249822 0 0
  $338,000 2020-06-09 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251096 0 0
  $340,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372160.html 0 0
  $345,000 2020-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2329753.html 0 0
  $345,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378679.html 0 0
  $358,000 2020-10-23 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251612 0 0
  $378,000 2020-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2338855.html 0 0
  $398,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567175.html 0 0
  $418,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435127.html 0 0