1. 2010 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 中古車價格

  2010 TOYOTA CAMRY 2.0

  網上放售平均價 NTD$256,127

  最低價: $180,000

  最高價: $338,000

  預計TRADE-IN車價: $204,902

 2. 找到55個用家提供的交易來源

  2010 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 找到55個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $180,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419658.html 0 0
  $180,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558081.html 0 0
  $188,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346322.html 0 0
  $198,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536823.html 0 0
  $199,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535389.html 0 0
  $199,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564177.html 0 0
  $200,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411823.html 0 0
  $200,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417734.html 0 0
  $210,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554087.html 0 0
  $215,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550114.html 0 0
  $215,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552924.html 0 0
  $215,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554344.html 0 0
  $215,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557416.html 0 0
  $215,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582956.html 0 0
  $226,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570818.html 0 0
  $238,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373520.html 0 0
  $238,000 2020-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374454.html 0 0
  $238,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379118.html 0 0
  $238,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386187.html 0 0
  $238,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390748.html 0 0
  $238,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401705.html 0 0
  $238,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430055.html 0 0
  $248,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334345.html 0 0
  $248,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572978.html 0 0
  $250,000 2020-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380695.html 0 0
  $250,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437430.html 0 0
  $250,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556846.html 0 0
  $258,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340533.html 0 0
  $258,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393089.html 0 0
  $260,000 2020-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360491.html 0 0
  $265,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435243.html 0 0
  $268,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361350.html 0 0
  $268,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362490.html 0 0
  $268,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416474.html 0 0
  $268,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417117.html 0 0
  $268,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518663.html 0 0
  $278,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363747.html 0 0
  $280,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574052.html 0 0
  $280,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575729.html 0 0
  $288,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369106.html 0 0
  $288,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566261.html 0 0
  $288,000 2020-09-08 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/259831 0 0
  $289,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552477.html 0 0
  $298,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381287.html 0 0
  $298,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382532.html 0 0
  $298,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395634.html 0 0
  $298,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431539.html 0 0
  $298,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435533.html 0 0
  $298,000 2020-09-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2532572.html 0 0
  $300,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433945.html 0 0
  $318,000 2020-05-22 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/240055 0 0
  $328,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367888.html 0 0
  $338,000 2020-02-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337793.html 0 0
  $338,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2340278.html 0 0
  $338,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421284.html 0 0