1. 2009 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 中古車價格

  2009 TOYOTA CAMRY 2.0

  網上放售平均價 NTD$245,265

  最低價: $138,000

  最高價: $338,000

  預計TRADE-IN車價: $196,212

 2. 找到83個用家提供的交易來源

  2009 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 找到83個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $138,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364530.html 0 0
  $148,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536943.html 0 0
  $155,000 2020-09-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537779.html 0 0
  $156,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336694.html 0 0
  $160,000 2020-01-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2323726.html 0 0
  $160,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362796.html 0 0
  $168,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384698.html 0 0
  $168,000 2020-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509430.html 0 0
  $168,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550073.html 0 0
  $168,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554171.html 0 0
  $170,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405951.html 0 0
  $180,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367489.html 0 0
  $180,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370832.html 0 0
  $180,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384159.html 0 0
  $188,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401478.html 0 0
  $188,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424412.html 0 0
  $188,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512401.html 0 0
  $188,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549600.html 0 0
  $188,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578843.html 0 0
  $188,000 2020-10-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261255 0 0
  $198,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385709.html 0 0
  $200,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423696.html 0 0
  $208,000 2020-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379505.html 0 0
  $208,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421602.html 0 0
  $210,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518688.html 0 0
  $220,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2447060.html 0 0
  $228,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397408.html 0 0
  $230,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361433.html 0 0
  $230,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372868.html 0 0
  $235,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369738.html 0 0
  $238,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346693.html 0 0
  $238,000 2020-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390928.html 0 0
  $238,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431637.html 0 0
  $238,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534599.html 0 0
  $238,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556340.html 0 0
  $240,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392428.html 0 0
  $245,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567546.html 0 0
  $248,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339859.html 0 0
  $248,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539504.html 0 0
  $248,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541374.html 0 0
  $248,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566220.html 0 0
  $248,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570392.html 0 0
  $248,000 2020-10-12 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/237128 0 0
  $250,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445945.html 0 0
  $258,000 2020-05-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248393 0 0
  $258,000 2020-10-22 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261813 0 0
  $265,000 2020-04-15 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251356 0 0
  $268,000 2020-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359188.html 0 0
  $268,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377893.html 0 0
  $268,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385793.html 0 0
  $268,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396627.html 0 0
  $268,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564532.html 0 0
  $270,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362777.html 0 0
  $270,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405844.html 0 0
  $277,000 2020-05-05 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252441 0 0
  $278,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432465.html 0 0
  $278,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576351.html 0 0
  $280,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341209.html 0 0
  $288,000 2019-12-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2299635.html 0 0
  $288,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357391.html 0 0
  $288,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527715.html 0 0
  $288,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537237.html 0 0
  $290,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375862.html 0 0
  $290,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422229.html 0 0
  $298,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347254.html 0 0
  $298,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418530.html 0 0
  $298,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421380.html 0 0
  $298,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424055.html 0 0
  $298,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430286.html 0 0
  $298,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562694.html 0 0
  $298,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572328.html 0 0
  $298,000 2020-02-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/172923 0 0
  $298,000 2020-02-07 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/244524 0 0
  $298,000 2020-10-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261377 0 0
  $298,000 2020-10-24 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261984 0 0
  $300,000 2020-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331965.html 0 0
  $318,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431241.html 0 0
  $318,000 2020-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509423.html 0 0
  $318,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2583094.html 0 0
  $318,000 2019-12-17 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/225722 0 0
  $318,000 2020-04-19 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248241 0 0
  $338,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564675.html 0 0
  $338,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579154.html 0 0