1. 2008 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 中古車價格

  2008 TOYOTA CAMRY 2.0

  網上放售平均價 NTD$198,250

  最低價: $99,000

  最高價: $268,000

  預計TRADE-IN車價: $158,600

 2. 找到24個用家提供的交易來源

  2008 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 找到24個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $99,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426215.html 0 0
  $138,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403674.html 0 0
  $148,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516114.html 0 0
  $150,000 2020-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374708.html 0 0
  $150,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382193.html 0 0
  $155,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355636.html 0 0
  $158,000 2020-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2508908.html 0 0
  $168,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441259.html 0 0
  $180,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540215.html 0 0
  $180,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570185.html 0 0
  $185,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400281.html 0 0
  $188,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562781.html 0 0
  $198,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344898.html 0 0
  $198,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396952.html 0 0
  $199,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342780.html 0 0
  $218,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424338.html 0 0
  $240,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392479.html 0 0
  $248,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560434.html 0 0
  $258,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2399821.html 0 0
  $258,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421653.html 0 0
  $258,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437011.html 0 0
  $258,000 2020-03-31 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248230 0 0
  $258,000 2020-04-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251315 0 0
  $268,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390028.html 0 0