1. 2006 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 中古車價格

  2006 TOYOTA CAMRY 2.0

  網上放售平均價 NTD$184,373

  最低價: $95,000

  最高價: $268,000

  預計TRADE-IN車價: $147,498

 2. 找到110個用家提供的交易來源

  2006 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 找到110個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $95,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445552.html 0 0
  $100,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383572.html 0 0
  $100,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389433.html 0 0
  $108,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410811.html 0 0
  $110,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401928.html 0 0
  $120,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375598.html 0 0
  $120,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535281.html 0 0
  $120,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535364.html 0 0
  $120,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546063.html 0 0
  $125,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354921.html 0 0
  $128,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516492.html 0 0
  $128,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573429.html 0 0
  $128,000 2020-03-16 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249697 0 0
  $130,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377365.html 0 0
  $135,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363149.html 0 0
  $135,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433552.html 0 0
  $138,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400644.html 0 0
  $138,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412094.html 0 0
  $139,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443918.html 0 0
  $145,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410355.html 0 0
  $149,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572572.html 0 0
  $150,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345653.html 0 0
  $150,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513711.html 0 0
  $150,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565809.html 0 0
  $150,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571959.html 0 0
  $158,000 2020-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350375.html 0 0
  $158,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365393.html 0 0
  $158,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414124.html 0 0
  $158,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446750.html 0 0
  $158,000 2020-08-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2493145.html 0 0
  $158,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519819.html 0 0
  $158,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572614.html 0 0
  $160,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547434.html 0 0
  $165,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401270.html 0 0
  $165,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424384.html 0 0
  $165,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536031.html 0 0
  $168,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2336716.html 0 0
  $168,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341957.html 0 0
  $168,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2365345.html 0 0
  $168,000 2020-04-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390423.html 0 0
  $168,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396341.html 0 0
  $168,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514983.html 0 0
  $168,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540716.html 0 0
  $168,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553045.html 0 0
  $168,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554982.html 0 0
  $168,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557190.html 0 0
  $168,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561322.html 0 0
  $168,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566767.html 0 0
  $168,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569511.html 0 0
  $175,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563559.html 0 0
  $178,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414133.html 0 0
  $178,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435482.html 0 0
  $178,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516982.html 0 0
  $178,000 2020-11-04 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248476 0 0
  $180,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418666.html 0 0
  $185,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371774.html 0 0
  $185,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566296.html 0 0
  $188,000 2020-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2328495.html 0 0
  $188,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346306.html 0 0
  $188,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372535.html 0 0
  $188,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402167.html 0 0
  $188,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406330.html 0 0
  $188,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407039.html 0 0
  $188,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567505.html 0 0
  $188,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579628.html 0 0
  $188,000 2020-06-11 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/255387 0 0
  $189,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430062.html 0 0
  $190,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413105.html 0 0
  $198,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357381.html 0 0
  $198,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360127.html 0 0
  $198,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393793.html 0 0
  $198,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396591.html 0 0
  $198,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401531.html 0 0
  $198,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426177.html 0 0
  $198,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440851.html 0 0
  $198,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442152.html 0 0
  $198,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538432.html 0 0
  $208,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354254.html 0 0
  $208,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569452.html 0 0
  $210,000 2020-09-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2532119.html 0 0
  $218,000 2020-08-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509292.html 0 0
  $218,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567196.html 0 0
  $218,000 2020-08-27 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/259372 0 0
  $228,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376111.html 0 0
  $228,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401969.html 0 0
  $228,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404790.html 0 0
  $228,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419686.html 0 0
  $228,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430950.html 0 0
  $228,000 2020-02-01 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/244123 0 0
  $228,000 2020-04-18 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251591 0 0
  $230,000 2020-05-30 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/254781 0 0
  $233,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372277.html 0 0
  $238,000 2019-12-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2295017.html 0 0
  $238,000 2020-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2327050.html 0 0
  $238,000 2020-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2329514.html 0 0
  $238,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347056.html 0 0
  $238,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377274.html 0 0
  $238,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394235.html 0 0
  $238,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397877.html 0 0
  $238,000 2020-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446015.html 0 0
  $238,000 2020-04-06 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250863 0 0
  $249,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435383.html 0 0
  $249,000 2020-05-27 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/254669 0 0
  $258,000 2020-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347262.html 0 0
  $258,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424135.html 0 0
  $268,000 2020-01-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2333075.html 0 0
  $268,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431233.html 0 0
  $268,000 2020-04-21 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/212972 0 0
  $268,000 2020-06-01 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/233414 0 0
  $268,000 2020-04-21 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/233720 0 0