1. 2004 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 中古車價格

  2004 TOYOTA CAMRY 2.0

  網上放售平均價 NTD$125,322

  最低價: $70,000

  最高價: $178,000

  預計TRADE-IN車價: $100,258

 2. 找到59個用家提供的交易來源

  2004 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 找到59個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $70,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559469.html 0 0
  $78,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356894.html 0 0
  $78,000 2020-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412037.html 0 0
  $78,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575176.html 0 0
  $79,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520516.html 0 0
  $79,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575673.html 0 0
  $85,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2563187.html 0 0
  $88,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363303.html 0 0
  $88,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422157.html 0 0
  $99,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357543.html 0 0
  $99,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405926.html 0 0
  $99,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409727.html 0 0
  $99,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421203.html 0 0
  $100,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378352.html 0 0
  $102,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335289.html 0 0
  $102,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387650.html 0 0
  $102,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516446.html 0 0
  $102,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582617.html 0 0
  $108,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357200.html 0 0
  $108,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377421.html 0 0
  $108,000 2020-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391418.html 0 0
  $108,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2414897.html 0 0
  $110,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422177.html 0 0
  $118,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562802.html 0 0
  $120,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418661.html 0 0
  $120,000 2020-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418667.html 0 0
  $120,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523377.html 0 0
  $125,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446575.html 0 0
  $128,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351352.html 0 0
  $128,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431390.html 0 0
  $128,000 2020-07-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2473733.html 0 0
  $128,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578564.html 0 0
  $128,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579673.html 0 0
  $138,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354055.html 0 0
  $138,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372896.html 0 0
  $138,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375820.html 0 0
  $138,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419836.html 0 0
  $138,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429559.html 0 0
  $138,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519913.html 0 0
  $138,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544058.html 0 0
  $138,000 2020-06-08 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/228621 0 0
  $139,000 2020-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2327767.html 0 0
  $148,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420191.html 0 0
  $148,000 2020-03-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/184364 0 0
  $148,000 2020-10-05 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/243195 0 0
  $150,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396807.html 0 0
  $158,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358074.html 0 0
  $158,000 2020-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374439.html 0 0
  $158,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402492.html 0 0
  $158,000 2020-02-21 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/225933 0 0
  $160,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368772.html 0 0
  $160,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421754.html 0 0
  $165,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359353.html 0 0
  $168,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354042.html 0 0
  $168,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356021.html 0 0
  $168,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2377968.html 0 0
  $168,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404376.html 0 0
  $178,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361293.html 0 0
  $178,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362597.html 0 0