1. 2003 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 中古車價格

  2003 TOYOTA CAMRY 2.0

  網上放售平均價 NTD$107,122

  最低價: $60,000

  最高價: $165,000

  預計TRADE-IN車價: $85,698

 2. 找到41個用家提供的交易來源

  2003 TOYOTA 豐田 CAMRY 2.0 找到41個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $60,000 2020-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391101.html 0 0
  $65,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370641.html 0 0
  $65,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418310.html 0 0
  $68,000 2020-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2384144.html 0 0
  $70,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568644.html 0 0
  $80,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416050.html 0 0
  $82,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2375527.html 0 0
  $82,000 2020-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2427058.html 0 0
  $85,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400516.html 0 0
  $88,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545262.html 0 0
  $98,000 2020-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2333565.html 0 0
  $98,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353034.html 0 0
  $98,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387638.html 0 0
  $98,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421467.html 0 0
  $98,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423619.html 0 0
  $98,000 2020-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428095.html 0 0
  $98,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433590.html 0 0
  $98,000 2020-09-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525079.html 0 0
  $98,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557019.html 0 0
  $100,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581572.html 0 0
  $115,000 2020-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2426439.html 0 0
  $115,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575619.html 0 0
  $118,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364139.html 0 0
  $118,000 2020-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390307.html 0 0
  $118,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394141.html 0 0
  $118,000 2020-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415133.html 0 0
  $118,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2417687.html 0 0
  $118,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2428430.html 0 0
  $118,000 2020-09-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2532076.html 0 0
  $118,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555589.html 0 0
  $120,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341720.html 0 0
  $125,000 2020-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2378678.html 0 0
  $128,000 2020-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360880.html 0 0
  $128,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402267.html 0 0
  $128,000 2020-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435108.html 0 0
  $128,000 2020-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438122.html 0 0
  $128,000 2020-10-22 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251555 0 0
  $138,000 2020-09-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/199812 0 0
  $145,000 2020-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330352.html 0 0
  $158,000 2020-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374227.html 0 0
  $165,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402829.html 0 0