1. SUZUKI 鈴木 GRAND VITARA 2.7 中古車價格

  2. 鈴木 GRAND VITARA 2.7 中古車價格 ※ 台灣
    年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
    2006 203,000 179,000 238,000 7
    2007 192,909 138,000 238,000 22