1. SUZUKI 鈴木 GRAND VITARA 2.7 中古車價格

  2. 鈴木 GRAND VITARA 2.7 中古車價格 ※ 台灣
    年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
    2006 213,333 198,000 238,000 6
    2007 200,429 168,000 238,000 14