1. PORSCHE 保時捷 MACAN S 中古車價格

 2. 保時捷 MACAN S 中古車價格 ※ 台灣
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
  2014 1,810,255 1,630,000 1,980,000 51
  2015 1,880,588 1,200,000 2,188,000 80
  2016 2,113,700 1,630,000 2,398,000 20
  2017 2,338,571 2,090,000 2,480,000 7