1. PORSCHE 保時捷 CAYENNE S 中古車價格

  2. 保時捷 CAYENNE S 中古車價格 ※ 台灣
    年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
    2004 224,571 150,000 398,000 21
    2005 397,826 228,000 550,000 23
    2006 380,308 180,000 500,000 13