1. MITSUBISHI 三菱 VIRAGE 中古車價格

 2. 三菱 VIRAGE 中古車價格 ※ 台灣
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
  2003 75,417 28,000 98,000 12
  2004 78,900 38,000 118,000 10
  2005 93,300 58,000 158,000 10
  2006 70,800 60,000 75,000 10