1. MITSUBISHI 三菱 SPACE GEAR 中古車價格

  2. 三菱 SPACE GEAR 中古車價格 ※ 台灣
    年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
    2002 135,125 65,000 238,000 8
    2004 137,435 78,000 198,000 23
    2005 152,607 58,000 298,000 28