1. MITSUBISHI 三菱 SAVRIN 中古車價格

 2. 三菱 SAVRIN 中古車價格 ※ 台灣
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
  2002 73,250 48,000 108,000 8
  2003 81,188 45,000 118,000 32
  2004 90,638 45,000 128,000 47
  2005 124,569 68,000 168,000 65
  2006 119,235 86,000 168,000 17
  2007 135,267 58,000 230,000 30