1. 2014 MITSUBISHI 三菱 OUTLANDER 中古車價格

  2014 MITSUBISHI OUTLANDER

  網上放售平均價 NTD$388,909

  最低價: $230,000

  最高價: $518,000

  預計TRADE-IN車價: $311,127

 2. 找到33個用家提供的交易來源

  2014 MITSUBISHI 三菱 OUTLANDER 找到33個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $230,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396002.html 0 0
  $260,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525512.html 0 0
  $268,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411564.html 0 0
  $280,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535338.html 0 0
  $280,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570888.html 0 0
  $318,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424056.html 0 0
  $335,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540526.html 0 0
  $358,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437620.html 0 0
  $360,000 2020-09-21 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/260316 0 0
  $368,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574787.html 0 0
  $370,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552182.html 0 0
  $378,000 2020-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374478.html 0 0
  $378,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543585.html 0 0
  $378,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552552.html 0 0
  $378,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582830.html 0 0
  $380,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389238.html 0 0
  $388,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371950.html 0 0
  $388,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575736.html 0 0
  $398,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416473.html 0 0
  $398,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418282.html 0 0
  $398,000 2020-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440439.html 0 0
  $398,000 2020-05-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249574 0 0
  $408,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344497.html 0 0
  $438,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403193.html 0 0
  $458,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360171.html 0 0
  $458,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367462.html 0 0
  $460,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371106.html 0 0
  $470,000 2020-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331800.html 0 0
  $478,000 2019-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2309593.html 0 0
  $478,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418593.html 0 0
  $486,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418603.html 0 0
  $495,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577542.html 0 0
  $518,000 2020-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358760.html 0 0