1. 2008 MITSUBISHI 三菱 OUTLANDER 中古車價格

  2008 MITSUBISHI OUTLANDER 網上放售平均價 NTD$204,026
  2008 MITSUBISHI OUTLANDER

  網上放售平均價 NTD$204,026

  最低價: $120,000

  最高價: $278,000

  預計TRADE-IN車價: $163,221

 2. 找到78個用家提供的交易來源

  找到78個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $120,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373543.html 0 0
  $120,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404063.html 0 0
  $120,000 2020-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432468.html 0 0
  $120,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444951.html 0 0
  $128,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431245.html 0 0
  $148,000 2019-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2297723.html 0 0
  $148,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394626.html 0 0
  $148,000 2020-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2413951.html 0 0
  $148,000 2020-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438127.html 0 0
  $150,000 2020-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402734.html 0 0
  $155,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534942.html 0 0
  $168,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516440.html 0 0
  $175,000 2020-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2337198.html 0 0
  $175,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389182.html 0 0
  $178,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373533.html 0 0
  $178,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405764.html 0 0
  $178,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423702.html 0 0
  $178,000 2020-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2447647.html 0 0
  $185,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2371795.html 0 0
  $185,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388716.html 0 0
  $185,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394008.html 0 0
  $185,000 2020-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2398724.html 0 0
  $185,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410129.html 0 0
  $185,000 2020-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2434329.html 0 0
  $185,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444852.html 0 0
  $187,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359617.html 0 0
  $188,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357159.html 0 0
  $188,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545010.html 0 0
  $188,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574803.html 0 0
  $195,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408769.html 0 0
  $198,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342727.html 0 0
  $198,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342748.html 0 0
  $198,000 2020-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359233.html 0 0
  $198,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429574.html 0 0
  $198,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439044.html 0 0
  $198,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2442187.html 0 0
  $198,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446861.html 0 0
  $198,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542496.html 0 0
  $198,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552587.html 0 0
  $198,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581048.html 0 0
  $198,000 2020-06-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/255322 0 0
  $198,000 2020-06-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/255323 0 0
  $199,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443910.html 0 0
  $200,000 2020-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370671.html 0 0
  $200,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553628.html 0 0
  $210,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352461.html 0 0
  $210,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366418.html 0 0
  $218,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544461.html 0 0
  $218,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552494.html 0 0
  $218,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580685.html 0 0
  $218,000 2020-02-19 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248291 0 0
  $220,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356127.html 0 0
  $220,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430091.html 0 0
  $220,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437041.html 0 0
  $225,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368166.html 0 0
  $228,000 2020-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2382544.html 0 0
  $228,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404823.html 0 0
  $228,000 2020-09-19 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/260286 0 0
  $235,000 2020-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330766.html 0 0
  $238,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339783.html 0 0
  $238,000 2020-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2422047.html 0 0
  $238,000 2020-03-01 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248941 0 0
  $245,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393947.html 0 0
  $246,000 2020-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372579.html 0 0
  $258,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343416.html 0 0
  $258,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2360008.html 0 0
  $258,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393946.html 0 0
  $258,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410693.html 0 0
  $258,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437195.html 0 0
  $258,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443343.html 0 0
  $258,000 2020-07-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2471761.html 0 0
  $258,000 2020-09-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533135.html 0 0
  $258,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535578.html 0 0
  $258,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564168.html 0 0
  $258,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576915.html 0 0
  $268,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558737.html 0 0
  $278,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356224.html 0 0
  $278,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362681.html 0 0