1. MITSUBISHI 三菱 GRUNDER 中古車價格

 2. 三菱 GRUNDER 中古車價格 ※ 台灣
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
  2005 75,645 48,000 109,000 31
  2006 110,333 68,000 168,000 12
  2007 110,000 80,000 128,000 7
  2008 144,889 98,000 230,000 18
  2010 157,667 98,000 200,000 9