1. MITSUBISHI 三菱 GRUNDER 中古車價格

 2. 三菱 GRUNDER 中古車價格 ※ 台灣
  年份 網上放售平均價 NTD$ 最低價 NTD$ 最高價 NTD$ 中古車數量 (輛)
  2005 78,789 48,000 109,000 38
  2006 118,533 76,000 168,000 15
  2007 113,571 90,000 128,000 7
  2008 141,556 98,000 230,000 18
  2010 158,714 98,000 200,000 14
  2012 209,429 188,000 238,000 7