1. 2014 MITSUBISHI 三菱 FORTIS 中古車價格

  2014 MITSUBISHI FORTIS

  網上放售平均價 NTD$273,842

  最低價: $148,000

  最高價: $398,000

  預計TRADE-IN車價: $219,073

 2. 找到221個用家提供的交易來源

  2014 MITSUBISHI 三菱 FORTIS 找到221個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $148,000 2021-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2703910.html 0 0
  $150,000 2020-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2624935.html 0 0
  $150,000 2021-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2726727.html 0 0
  $150,000 2021-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2746110.html 0 0
  $150,000 2021-07-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2831888.html 0 0
  $158,000 2021-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2685021.html 0 0
  $160,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571605.html 0 0
  $160,000 2021-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2683304.html 0 0
  $160,000 2021-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2712720.html 0 0
  $165,000 2021-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642084.html 0 0
  $165,000 2021-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2777758.html 0 0
  $168,000 2020-10-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2546540.html 0 0
  $168,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576196.html 0 0
  $168,000 2020-11-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581622.html 0 0
  $170,000 2021-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2732794.html 0 0
  $178,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547373.html 0 0
  $178,000 2021-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2703101.html 0 0
  $178,000 2021-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2827357.html 0 0
  $180,000 2020-11-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2596579.html 0 0
  $180,000 2021-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2684904.html 0 0
  $180,000 2021-08-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2839643.html 0 0
  $185,000 2021-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2705677.html 0 0
  $188,000 2020-08-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2509105.html 0 0
  $188,000 2020-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2528254.html 0 0
  $188,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540369.html 0 0
  $188,000 2020-11-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570992.html 0 0
  $188,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632259.html 0 0
  $188,000 2021-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2670840.html 0 0
  $188,000 2021-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2684903.html 0 0
  $190,000 2021-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2737858.html 0 0
  $190,000 2021-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2769030.html 0 0
  $190,000 2021-06-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2799303.html 0 0
  $195,000 2021-08-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2840020.html 0 0
  $198,000 2020-11-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2587044.html 0 0
  $198,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634482.html 0 0
  $198,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2644069.html 0 0
  $198,000 2021-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2677554.html 0 0
  $198,000 2021-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2725627.html 0 0
  $198,000 2021-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2750269.html 0 0
  $198,000 2021-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2758067.html 0 0
  $200,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551859.html 0 0
  $200,000 2021-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2686307.html 0 0
  $208,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535984.html 0 0
  $208,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552661.html 0 0
  $208,000 2020-12-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2612236.html 0 0
  $208,000 2020-12-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2626495.html 0 0
  $215,000 2021-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2761083.html 0 0
  $215,000 2021-07-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2831746.html 0 0
  $218,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634333.html 0 0
  $218,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642302.html 0 0
  $218,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648306.html 0 0
  $218,000 2021-07-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2815837.html 0 0
  $228,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517634.html 0 0
  $228,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526805.html 0 0
  $228,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576424.html 0 0
  $228,000 2020-12-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2625517.html 0 0
  $228,000 2021-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2647185.html 0 0
  $228,000 2021-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2781782.html 0 0
  $228,000 2021-07-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2828193.html 0 0
  $230,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553192.html 0 0
  $230,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558642.html 0 0
  $230,000 2020-12-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615851.html 0 0
  $238,000 2020-08-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2494079.html 0 0
  $238,000 2020-08-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512564.html 0 0
  $238,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542010.html 0 0
  $238,000 2021-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2712299.html 0 0
  $238,000 2021-07-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2819647.html 0 0
  $238,000 2021-08-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2843422.html 0 0
  $240,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541619.html 0 0
  $255,000 2021-06-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2797323.html 0 0
  $258,000 2020-09-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2531211.html 0 0
  $258,000 2020-09-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537867.html 0 0
  $258,000 2021-01-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640608.html 0 0
  $258,000 2021-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2697137.html 0 0
  $258,000 2021-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2715068.html 0 0
  $258,000 2021-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2718277.html 0 0
  $258,000 2021-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2720545.html 0 0
  $258,000 2021-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2722634.html 0 0
  $258,000 2021-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2738558.html 0 0
  $258,000 2021-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2739495.html 0 0
  $258,000 2021-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2740001.html 0 0
  $258,000 2021-05-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2746704.html 0 0
  $258,000 2021-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2770892.html 0 0
  $258,000 2021-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2783147.html 0 0
  $258,000 2021-06-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2800365.html 0 0
  $258,000 2021-07-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2821497.html 0 0
  $258,000 2021-07-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2831594.html 0 0
  $258,000 2021-07-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2832072.html 0 0
  $258,000 2021-08-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2842318.html 0 0
  $260,000 2021-08-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2842590.html 0 0
  $265,000 2021-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2747268.html 0 0
  $265,000 2021-07-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2819031.html 0 0
  $266,000 2021-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2714345.html 0 0
  $268,000 2021-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2294845.html 0 0
  $268,000 2020-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2623569.html 0 0
  $268,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637162.html 0 0
  $268,000 2021-01-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2659666.html 0 0
  $268,000 2021-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2720908.html 0 0
  $268,000 2021-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2721398.html 0 0
  $268,000 2021-04-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2744531.html 0 0
  $268,000 2021-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2747947.html 0 0
  $268,000 2021-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2750130.html 0 0
  $268,000 2021-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2751882.html 0 0
  $268,000 2021-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2779485.html 0 0
  $268,000 2021-07-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2824980.html 0 0
  $268,000 2021-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2826310.html 0 0
  $269,000 2021-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2826575.html 0 0
  $270,000 2021-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2752756.html 0 0
  $270,000 2021-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2759249.html 0 0
  $275,000 2021-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2756429.html 0 0
  $278,000 2021-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2728728.html 0 0
  $278,000 2021-06-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2797301.html 0 0
  $278,000 2021-07-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2830705.html 0 0
  $280,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529007.html 0 0
  $280,000 2020-11-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2597213.html 0 0
  $280,000 2021-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2783909.html 0 0
  $280,000 2021-07-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2814742.html 0 0
  $281,000 2020-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2530003.html 0 0
  $281,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635129.html 0 0
  $281,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635131.html 0 0
  $285,000 2020-12-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2616357.html 0 0
  $288,000 2020-09-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525243.html 0 0
  $288,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551651.html 0 0
  $288,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554092.html 0 0
  $288,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558651.html 0 0
  $288,000 2020-11-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562471.html 0 0
  $288,000 2020-11-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2597229.html 0 0
  $288,000 2020-12-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2616209.html 0 0
  $288,000 2020-12-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2624770.html 0 0
  $288,000 2021-01-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2659583.html 0 0
  $288,000 2021-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2663678.html 0 0
  $288,000 2021-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2666869.html 0 0
  $288,000 2021-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2690455.html 0 0
  $288,000 2021-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2703336.html 0 0
  $288,000 2021-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2721542.html 0 0
  $288,000 2021-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2784393.html 0 0
  $288,000 2021-07-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2811470.html 0 0
  $289,000 2021-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639670.html 0 0
  $290,000 2020-09-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2530680.html 0 0
  $290,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581194.html 0 0
  $290,000 2021-04-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2719151.html 0 0
  $295,000 2021-01-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2654135.html 0 0
  $296,000 2021-06-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2797199.html 0 0
  $298,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542202.html 0 0
  $298,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547441.html 0 0
  $298,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559008.html 0 0
  $298,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572587.html 0 0
  $298,000 2021-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2662246.html 0 0
  $298,000 2021-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2666196.html 0 0
  $298,000 2021-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2716812.html 0 0
  $298,000 2021-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2718340.html 0 0
  $298,000 2021-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2750458.html 0 0
  $298,000 2021-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2767415.html 0 0
  $298,000 2021-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2777952.html 0 0
  $300,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609745.html 0 0
  $300,000 2021-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2763391.html 0 0
  $300,000 2021-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2764147.html 0 0
  $300,000 2021-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2783470.html 0 0
  $308,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527149.html 0 0
  $308,000 2021-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2703250.html 0 0
  $310,000 2021-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2733529.html 0 0
  $318,000 2020-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2529733.html 0 0
  $318,000 2020-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2623753.html 0 0
  $318,000 2021-01-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2656889.html 0 0
  $318,000 2021-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2670629.html 0 0
  $318,000 2021-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2713865.html 0 0
  $318,000 2021-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2739462.html 0 0
  $318,000 2021-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2769578.html 0 0
  $318,000 2021-07-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2820802.html 0 0
  $318,000 2021-02-17 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/264416 0 0
  $320,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580832.html 0 0
  $328,000 2020-09-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2531689.html 0 0
  $328,000 2021-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2754796.html 0 0
  $328,000 2021-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2783426.html 0 0
  $335,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2638147.html 0 0
  $338,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548867.html 0 0
  $338,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561350.html 0 0
  $338,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565043.html 0 0
  $338,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628818.html 0 0
  $338,000 2021-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2724056.html 0 0
  $338,000 2021-07-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2823530.html 0 0
  $338,000 2021-07-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2837052.html 0 0
  $348,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510718.html 0 0
  $348,000 2020-09-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2524983.html 0 0
  $350,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513939.html 0 0
  $350,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521172.html 0 0
  $350,000 2021-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2777958.html 0 0
  $358,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539831.html 0 0
  $358,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558211.html 0 0
  $358,000 2020-11-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2589830.html 0 0
  $358,000 2020-12-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2612682.html 0 0
  $358,000 2021-01-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632600.html 0 0
  $358,000 2021-01-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2654439.html 0 0
  $358,000 2021-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2690795.html 0 0
  $368,000 2020-09-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2524997.html 0 0
  $368,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635300.html 0 0
  $368,000 2021-01-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2657895.html 0 0
  $368,000 2021-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2730105.html 0 0
  $368,000 2021-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2731456.html 0 0
  $368,000 2021-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2731658.html 0 0
  $368,000 2021-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2747994.html 0 0
  $368,000 2021-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2762636.html 0 0
  $368,000 2021-06-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2792950.html 0 0
  $368,000 2021-06-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2793297.html 0 0
  $368,000 2021-07-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2828142.html 0 0
  $368,000 2021-08-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2842599.html 0 0
  $368,000 2020-11-10 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/259977 0 0
  $378,000 2020-09-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2518711.html 0 0
  $378,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633657.html 0 0
  $378,000 2021-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2775979.html 0 0
  $378,000 2021-06-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2806069.html 0 0
  $378,000 2021-07-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2821815.html 0 0
  $383,000 2021-07-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2838730.html 0 0
  $388,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553912.html 0 0
  $388,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629418.html 0 0
  $388,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2638049.html 0 0
  $388,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2649167.html 0 0
  $388,000 2021-01-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2659408.html 0 0
  $388,000 2021-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2772105.html 0 0
  $388,000 2021-07-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2805284.html 0 0
  $398,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558494.html 0 0