1. 2012 MITSUBISHI 三菱 FORTIS 中古車價格

  2012 MITSUBISHI FORTIS

  網上放售平均價 NTD$240,709

  最低價: $128,000

  最高價: $350,000

  預計TRADE-IN車價: $192,567

 2. 找到230個用家提供的交易來源

  2012 MITSUBISHI 三菱 FORTIS 找到230個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $128,000 2021-07-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2830666.html 0 0
  $138,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567845.html 0 0
  $150,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553405.html 0 0
  $150,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609817.html 0 0
  $150,000 2020-12-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615448.html 0 0
  $150,000 2021-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2674418.html 0 0
  $160,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510568.html 0 0
  $160,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571657.html 0 0
  $160,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632264.html 0 0
  $160,000 2021-02-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2662504.html 0 0
  $160,000 2021-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2754133.html 0 0
  $160,000 2021-06-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2794333.html 0 0
  $160,000 2021-06-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2799942.html 0 0
  $160,000 2021-07-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2831725.html 0 0
  $160,000 2021-07-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2835689.html 0 0
  $168,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523851.html 0 0
  $168,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559083.html 0 0
  $168,000 2020-11-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570984.html 0 0
  $168,000 2020-12-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2599785.html 0 0
  $168,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2614886.html 0 0
  $168,000 2021-02-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2670838.html 0 0
  $168,000 2021-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2683285.html 0 0
  $168,000 2021-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2731798.html 0 0
  $168,000 2021-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2760606.html 0 0
  $168,000 2021-06-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2797140.html 0 0
  $168,000 2021-07-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2823612.html 0 0
  $170,000 2021-06-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2789391.html 0 0
  $178,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560850.html 0 0
  $178,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2622063.html 0 0
  $178,000 2021-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2711157.html 0 0
  $178,000 2021-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2731070.html 0 0
  $178,000 2021-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2743423.html 0 0
  $178,000 2021-06-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2804672.html 0 0
  $178,000 2021-08-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2840249.html 0 0
  $180,000 2021-06-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2800614.html 0 0
  $186,000 2021-06-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2793830.html 0 0
  $188,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510883.html 0 0
  $188,000 2020-09-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523769.html 0 0
  $188,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556921.html 0 0
  $188,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575963.html 0 0
  $188,000 2020-11-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2594546.html 0 0
  $188,000 2021-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2718330.html 0 0
  $188,000 2021-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2730717.html 0 0
  $188,000 2021-07-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2824853.html 0 0
  $189,000 2020-10-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543981.html 0 0
  $189,000 2020-12-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2618967.html 0 0
  $190,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515440.html 0 0
  $190,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547852.html 0 0
  $198,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545257.html 0 0
  $198,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621624.html 0 0
  $198,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648394.html 0 0
  $198,000 2021-01-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2653580.html 0 0
  $198,000 2021-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2682422.html 0 0
  $198,000 2021-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2703083.html 0 0
  $198,000 2021-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2782342.html 0 0
  $200,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514759.html 0 0
  $200,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517685.html 0 0
  $200,000 2020-12-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615544.html 0 0
  $208,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627708.html 0 0
  $208,000 2021-01-29 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/265606 0 0
  $213,000 2021-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2710567.html 0 0
  $213,000 2021-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2740732.html 0 0
  $213,000 2021-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2771053.html 0 0
  $213,000 2021-06-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2800588.html 0 0
  $213,000 2021-07-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2834613.html 0 0
  $218,000 2021-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2726816.html 0 0
  $218,000 2021-07-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2809661.html 0 0
  $218,000 2021-07-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2820799.html 0 0
  $220,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2622259.html 0 0
  $220,000 2021-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2678409.html 0 0
  $220,000 2021-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2736253.html 0 0
  $220,000 2021-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2737398.html 0 0
  $220,000 2021-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2739952.html 0 0
  $220,000 2021-06-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2799713.html 0 0
  $220,000 2021-06-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2801561.html 0 0
  $225,000 2021-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2720138.html 0 0
  $226,000 2020-11-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2596878.html 0 0
  $228,000 2020-08-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2508701.html 0 0
  $228,000 2020-09-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2531169.html 0 0
  $228,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550027.html 0 0
  $228,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561601.html 0 0
  $228,000 2020-11-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2588034.html 0 0
  $228,000 2020-12-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2626867.html 0 0
  $228,000 2021-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2675730.html 0 0
  $228,000 2021-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2720308.html 0 0
  $228,000 2021-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2724201.html 0 0
  $228,000 2021-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2724319.html 0 0
  $228,000 2021-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2761863.html 0 0
  $228,000 2021-07-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2832966.html 0 0
  $228,000 2021-07-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2834754.html 0 0
  $228,000 2021-01-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/264420 0 0
  $229,000 2021-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2758650.html 0 0
  $230,000 2020-08-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2502090.html 0 0
  $230,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526710.html 0 0
  $230,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541239.html 0 0
  $230,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569910.html 0 0
  $230,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581191.html 0 0
  $230,000 2020-11-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2590615.html 0 0
  $230,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2607003.html 0 0
  $230,000 2020-12-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2620110.html 0 0
  $230,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648238.html 0 0
  $230,000 2021-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2651665.html 0 0
  $230,000 2021-01-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2661221.html 0 0
  $230,000 2021-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2698810.html 0 0
  $230,000 2021-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2748136.html 0 0
  $230,000 2021-07-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2809596.html 0 0
  $230,000 2021-07-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2814546.html 0 0
  $236,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629793.html 0 0
  $236,000 2021-01-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2657309.html 0 0
  $236,000 2021-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2717638.html 0 0
  $236,000 2021-06-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2794946.html 0 0
  $238,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516719.html 0 0
  $238,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552619.html 0 0
  $238,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553844.html 0 0
  $238,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553847.html 0 0
  $238,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2554214.html 0 0
  $238,000 2020-12-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2611027.html 0 0
  $238,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643693.html 0 0
  $238,000 2021-02-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2663212.html 0 0
  $238,000 2021-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2718268.html 0 0
  $238,000 2021-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2732565.html 0 0
  $238,000 2021-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2751128.html 0 0
  $238,000 2021-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2763097.html 0 0
  $238,000 2021-07-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2812363.html 0 0
  $239,000 2021-01-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2655815.html 0 0
  $240,000 2020-11-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580762.html 0 0
  $248,000 2020-12-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2620088.html 0 0
  $248,000 2021-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2652040.html 0 0
  $248,000 2021-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2750729.html 0 0
  $250,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522654.html 0 0
  $250,000 2021-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2673240.html 0 0
  $250,000 2021-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2682145.html 0 0
  $250,000 2021-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2726969.html 0 0
  $250,000 2021-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2727118.html 0 0
  $250,000 2021-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2766050.html 0 0
  $250,000 2021-07-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2829114.html 0 0
  $256,000 2021-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2717382.html 0 0
  $258,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519342.html 0 0
  $258,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575223.html 0 0
  $258,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580886.html 0 0
  $258,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2584031.html 0 0
  $258,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628955.html 0 0
  $258,000 2021-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2696389.html 0 0
  $258,000 2021-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2713303.html 0 0
  $258,000 2021-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2733245.html 0 0
  $258,000 2021-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2743524.html 0 0
  $258,000 2021-06-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2803973.html 0 0
  $258,000 2021-06-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2804877.html 0 0
  $258,000 2021-07-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2836435.html 0 0
  $260,000 2021-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2652306.html 0 0
  $260,000 2021-06-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2795837.html 0 0
  $265,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544847.html 0 0
  $265,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575575.html 0 0
  $265,000 2021-07-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2822615.html 0 0
  $268,000 2021-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2667675.html 0 0
  $268,000 2021-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2695146.html 0 0
  $268,000 2021-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2722579.html 0 0
  $268,000 2021-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2730968.html 0 0
  $268,000 2021-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2734816.html 0 0
  $268,000 2021-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2770120.html 0 0
  $268,000 2021-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2781394.html 0 0
  $268,000 2021-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2786220.html 0 0
  $268,000 2021-07-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2814548.html 0 0
  $270,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511894.html 0 0
  $270,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562645.html 0 0
  $270,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562675.html 0 0
  $270,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564878.html 0 0
  $270,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568497.html 0 0
  $270,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632241.html 0 0
  $270,000 2021-01-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632315.html 0 0
  $270,000 2021-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2691326.html 0 0
  $270,000 2021-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2742069.html 0 0
  $275,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537663.html 0 0
  $275,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581199.html 0 0
  $275,000 2021-01-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2658104.html 0 0
  $275,000 2021-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2714431.html 0 0
  $275,000 2021-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2776443.html 0 0
  $278,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510884.html 0 0
  $278,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540632.html 0 0
  $278,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650107.html 0 0
  $278,000 2021-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2727965.html 0 0
  $280,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521173.html 0 0
  $280,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551634.html 0 0
  $280,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2613796.html 0 0
  $288,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2530483.html 0 0
  $288,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549710.html 0 0
  $288,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556478.html 0 0
  $288,000 2020-12-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2604010.html 0 0
  $288,000 2021-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2718252.html 0 0
  $288,000 2021-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2781213.html 0 0
  $288,000 2021-06-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2794920.html 0 0
  $298,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521655.html 0 0
  $298,000 2020-09-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2530285.html 0 0
  $298,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569250.html 0 0
  $298,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579954.html 0 0
  $298,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609109.html 0 0
  $298,000 2021-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2666188.html 0 0
  $298,000 2021-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2685231.html 0 0
  $298,000 2021-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2688318.html 0 0
  $298,000 2021-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2706549.html 0 0
  $298,000 2021-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2721880.html 0 0
  $298,000 2021-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2722704.html 0 0
  $298,000 2021-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2762585.html 0 0
  $298,000 2021-06-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2794055.html 0 0
  $299,000 2021-07-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2812035.html 0 0
  $300,000 2020-08-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2510288.html 0 0
  $300,000 2020-09-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525244.html 0 0
  $308,000 2020-12-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2625471.html 0 0
  $308,000 2021-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2710939.html 0 0
  $308,000 2021-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2761382.html 0 0
  $308,000 2021-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2771701.html 0 0
  $310,000 2021-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2713091.html 0 0
  $320,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571102.html 0 0
  $320,000 2020-09-22 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/205924 0 0
  $328,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516695.html 0 0
  $328,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559636.html 0 0
  $328,000 2021-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2728055.html 0 0
  $328,000 2021-07-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2833910.html 0 0
  $330,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2636526.html 0 0
  $330,000 2021-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2667351.html 0 0
  $338,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535871.html 0 0
  $338,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539345.html 0 0
  $338,000 2021-01-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2654810.html 0 0
  $338,000 2021-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2668026.html 0 0
  $338,000 2021-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2691688.html 0 0
  $338,000 2021-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2749824.html 0 0
  $338,000 2021-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2764711.html 0 0
  $338,000 2021-07-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2807108.html 0 0
  $338,000 2021-07-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2838965.html 0 0
  $350,000 2021-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2677041.html 0 0