1. 2010 MITSUBISHI 三菱 FORTIS 中古車價格

  2010 MITSUBISHI FORTIS

  網上放售平均價 NTD$195,348

  最低價: $98,000

  最高價: $280,000

  預計TRADE-IN車價: $156,278

 2. 找到319個用家提供的交易來源

  2010 MITSUBISHI 三菱 FORTIS 找到319個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $98,000 2021-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2652270.html 0 0
  $98,000 2021-06-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2785782.html 0 0
  $100,000 2021-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2671676.html 0 0
  $100,000 2021-06-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2794112.html 0 0
  $108,000 2020-11-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2584261.html 0 0
  $128,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541676.html 0 0
  $128,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2601976.html 0 0
  $128,000 2020-12-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2626709.html 0 0
  $128,000 2021-01-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2641172.html 0 0
  $128,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2649313.html 0 0
  $128,000 2021-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2702075.html 0 0
  $130,000 2021-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2773405.html 0 0
  $130,000 2021-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2826980.html 0 0
  $135,000 2021-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2781118.html 0 0
  $138,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617576.html 0 0
  $138,000 2021-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2664636.html 0 0
  $138,000 2021-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2730300.html 0 0
  $142,000 2021-06-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2803436.html 0 0
  $145,000 2021-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2773988.html 0 0
  $148,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2644054.html 0 0
  $149,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610187.html 0 0
  $150,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515923.html 0 0
  $150,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517818.html 0 0
  $150,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567992.html 0 0
  $150,000 2020-11-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569410.html 0 0
  $150,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575335.html 0 0
  $150,000 2020-11-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2591900.html 0 0
  $150,000 2021-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2741841.html 0 0
  $150,000 2021-06-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2795263.html 0 0
  $153,000 2021-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2710568.html 0 0
  $153,000 2021-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2740731.html 0 0
  $153,000 2021-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2766087.html 0 0
  $153,000 2021-06-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2800591.html 0 0
  $153,000 2021-07-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2833192.html 0 0
  $155,000 2021-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2732790.html 0 0
  $156,000 2020-09-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2525052.html 0 0
  $158,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555941.html 0 0
  $158,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566842.html 0 0
  $158,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2607470.html 0 0
  $158,000 2020-12-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2616359.html 0 0
  $158,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2616771.html 0 0
  $158,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2620278.html 0 0
  $158,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632004.html 0 0
  $158,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632121.html 0 0
  $158,000 2021-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2666834.html 0 0
  $158,000 2021-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2687883.html 0 0
  $158,000 2021-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2689824.html 0 0
  $158,000 2021-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2695538.html 0 0
  $158,000 2021-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2710663.html 0 0
  $158,000 2021-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2711178.html 0 0
  $158,000 2021-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2715756.html 0 0
  $158,000 2021-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2738344.html 0 0
  $158,000 2021-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2743409.html 0 0
  $158,000 2021-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2755749.html 0 0
  $158,000 2021-06-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2794979.html 0 0
  $158,000 2021-06-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2799705.html 0 0
  $158,000 2021-06-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2804679.html 0 0
  $158,000 2021-07-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2816036.html 0 0
  $158,000 2021-07-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2828180.html 0 0
  $158,000 2021-08-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2840244.html 0 0
  $159,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543577.html 0 0
  $160,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512061.html 0 0
  $160,000 2021-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2683345.html 0 0
  $160,000 2021-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2695277.html 0 0
  $160,000 2021-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2755086.html 0 0
  $160,000 2021-06-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2801588.html 0 0
  $160,000 2021-06-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2801591.html 0 0
  $160,000 2021-07-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2815222.html 0 0
  $165,000 2020-12-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2600915.html 0 0
  $166,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650660.html 0 0
  $166,000 2021-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2767349.html 0 0
  $166,000 2021-06-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2796240.html 0 0
  $168,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513725.html 0 0
  $168,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541511.html 0 0
  $168,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557769.html 0 0
  $168,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558916.html 0 0
  $168,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565752.html 0 0
  $168,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566839.html 0 0
  $168,000 2020-12-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2626490.html 0 0
  $168,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632123.html 0 0
  $168,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634890.html 0 0
  $168,000 2021-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2689810.html 0 0
  $168,000 2021-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2700454.html 0 0
  $168,000 2021-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2701808.html 0 0
  $168,000 2021-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2703635.html 0 0
  $168,000 2021-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2755083.html 0 0
  $168,000 2021-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2755785.html 0 0
  $168,000 2021-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2782369.html 0 0
  $168,000 2021-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2787369.html 0 0
  $168,000 2021-07-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2815226.html 0 0
  $168,000 2021-07-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2815944.html 0 0
  $168,000 2021-07-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2816032.html 0 0
  $168,000 2021-07-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2821078.html 0 0
  $170,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516748.html 0 0
  $170,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519356.html 0 0
  $170,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519899.html 0 0
  $170,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523179.html 0 0
  $170,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555879.html 0 0
  $170,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564184.html 0 0
  $170,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566050.html 0 0
  $170,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578118.html 0 0
  $170,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578454.html 0 0
  $170,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579094.html 0 0
  $170,000 2020-12-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2604178.html 0 0
  $170,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608186.html 0 0
  $170,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637572.html 0 0
  $170,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639962.html 0 0
  $170,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639974.html 0 0
  $170,000 2021-01-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2657308.html 0 0
  $170,000 2021-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2667809.html 0 0
  $170,000 2021-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2673649.html 0 0
  $170,000 2021-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2714730.html 0 0
  $170,000 2021-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2774881.html 0 0
  $173,000 2021-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2780426.html 0 0
  $175,000 2020-10-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2555852.html 0 0
  $175,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579389.html 0 0
  $175,000 2021-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2700447.html 0 0
  $178,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523538.html 0 0
  $178,000 2020-12-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2599906.html 0 0
  $178,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2613237.html 0 0
  $178,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628415.html 0 0
  $178,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639566.html 0 0
  $178,000 2021-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2728536.html 0 0
  $179,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549088.html 0 0
  $179,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579130.html 0 0
  $179,000 2021-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2689396.html 0 0
  $180,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536939.html 0 0
  $180,000 2021-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2647769.html 0 0
  $180,000 2021-02-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2666014.html 0 0
  $180,000 2021-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2728869.html 0 0
  $180,000 2021-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2751404.html 0 0
  $180,000 2021-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2755596.html 0 0
  $180,000 2021-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2770843.html 0 0
  $180,000 2021-06-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2787360.html 0 0
  $180,000 2021-07-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2813363.html 0 0
  $185,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556294.html 0 0
  $185,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609693.html 0 0
  $185,000 2020-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2623008.html 0 0
  $185,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2641935.html 0 0
  $188,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517135.html 0 0
  $188,000 2020-09-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2517664.html 0 0
  $188,000 2020-09-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540449.html 0 0
  $188,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545744.html 0 0
  $188,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552547.html 0 0
  $188,000 2020-11-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2589659.html 0 0
  $188,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2613864.html 0 0
  $188,000 2020-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617958.html 0 0
  $188,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627976.html 0 0
  $188,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2644498.html 0 0
  $188,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645711.html 0 0
  $188,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2649049.html 0 0
  $188,000 2021-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2683341.html 0 0
  $188,000 2021-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2693080.html 0 0
  $188,000 2021-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2699233.html 0 0
  $188,000 2021-03-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2699500.html 0 0
  $188,000 2021-03-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2699775.html 0 0
  $188,000 2021-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2703970.html 0 0
  $188,000 2021-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2727227.html 0 0
  $188,000 2021-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2730120.html 0 0
  $188,000 2021-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2731130.html 0 0
  $188,000 2021-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2743832.html 0 0
  $188,000 2021-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2760873.html 0 0
  $188,000 2021-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2761705.html 0 0
  $188,000 2021-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2770069.html 0 0
  $188,000 2021-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2771518.html 0 0
  $188,000 2021-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2776800.html 0 0
  $188,000 2021-07-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2811579.html 0 0
  $188,000 2021-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2827265.html 0 0
  $188,000 2021-07-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2827591.html 0 0
  $188,000 2021-07-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2829339.html 0 0
  $190,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568558.html 0 0
  $195,000 2021-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2668726.html 0 0
  $195,000 2021-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2717447.html 0 0
  $195,000 2021-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2778727.html 0 0
  $195,000 2021-07-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2815654.html 0 0
  $198,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548177.html 0 0
  $198,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550213.html 0 0
  $198,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551622.html 0 0
  $198,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561165.html 0 0
  $198,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566513.html 0 0
  $198,000 2020-11-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2585906.html 0 0
  $198,000 2020-12-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2624100.html 0 0
  $198,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629408.html 0 0
  $198,000 2021-02-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2661609.html 0 0
  $198,000 2021-02-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2662784.html 0 0
  $198,000 2021-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2684309.html 0 0
  $198,000 2021-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2692662.html 0 0
  $198,000 2021-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2744536.html 0 0
  $198,000 2021-06-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2795137.html 0 0
  $198,000 2021-07-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2806768.html 0 0
  $198,000 2021-07-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2807044.html 0 0
  $198,000 2021-07-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2809832.html 0 0
  $198,000 2021-07-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2811685.html 0 0
  $198,000 2021-07-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2813833.html 0 0
  $198,000 2021-07-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2830640.html 0 0
  $198,000 2021-02-09 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/266510 0 0
  $200,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2544846.html 0 0
  $200,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575576.html 0 0
  $200,000 2020-12-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610581.html 0 0
  $200,000 2021-08-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2842092.html 0 0
  $208,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521965.html 0 0
  $208,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561875.html 0 0
  $208,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578954.html 0 0
  $208,000 2021-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2676135.html 0 0
  $208,000 2021-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2684909.html 0 0
  $208,000 2021-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2690750.html 0 0
  $208,000 2021-05-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2751510.html 0 0
  $208,000 2021-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2781591.html 0 0
  $208,000 2021-07-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2813404.html 0 0
  $209,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516003.html 0 0
  $209,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574809.html 0 0
  $210,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637247.html 0 0
  $210,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639327.html 0 0
  $210,000 2021-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2667773.html 0 0
  $216,000 2021-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2715039.html 0 0
  $218,000 2020-08-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512830.html 0 0
  $218,000 2020-09-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526398.html 0 0
  $218,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2540044.html 0 0
  $218,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549135.html 0 0
  $218,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560322.html 0 0
  $218,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566687.html 0 0
  $218,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572965.html 0 0
  $218,000 2020-11-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2584268.html 0 0
  $218,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628223.html 0 0
  $218,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628589.html 0 0
  $218,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648341.html 0 0
  $218,000 2021-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2663185.html 0 0
  $218,000 2021-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2691304.html 0 0
  $218,000 2021-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2703284.html 0 0
  $218,000 2021-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2704859.html 0 0
  $218,000 2021-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2720885.html 0 0
  $218,000 2021-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2734566.html 0 0
  $218,000 2021-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2765345.html 0 0
  $218,000 2021-06-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2793447.html 0 0
  $218,000 2020-09-03 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/245956 0 0
  $220,000 2020-08-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2495055.html 0 0
  $225,000 2020-11-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2584466.html 0 0
  $225,000 2021-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2697303.html 0 0
  $228,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519929.html 0 0
  $228,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535820.html 0 0
  $228,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550937.html 0 0
  $228,000 2020-12-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2620412.html 0 0
  $228,000 2020-12-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2627296.html 0 0
  $228,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2639329.html 0 0
  $228,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643938.html 0 0
  $228,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2649477.html 0 0
  $228,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650399.html 0 0
  $228,000 2021-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2720298.html 0 0
  $228,000 2021-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2726417.html 0 0
  $228,000 2021-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2765732.html 0 0
  $228,000 2021-07-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2811320.html 0 0
  $228,000 2021-07-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2817825.html 0 0
  $228,000 2021-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2826018.html 0 0
  $230,000 2021-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2695284.html 0 0
  $230,000 2021-03-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2713101.html 0 0
  $230,000 2021-06-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2799642.html 0 0
  $235,000 2021-01-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2658054.html 0 0
  $238,000 2020-11-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2592300.html 0 0
  $238,000 2020-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2623014.html 0 0
  $238,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2638754.html 0 0
  $238,000 2021-01-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2647811.html 0 0
  $238,000 2021-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2651219.html 0 0
  $238,000 2021-01-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2654694.html 0 0
  $238,000 2021-01-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2655944.html 0 0
  $238,000 2021-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2674071.html 0 0
  $238,000 2021-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2696398.html 0 0
  $238,000 2021-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2721506.html 0 0
  $238,000 2021-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2722698.html 0 0
  $238,000 2021-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2727963.html 0 0
  $238,000 2021-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2737344.html 0 0
  $238,000 2021-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2762784.html 0 0
  $238,000 2021-06-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2788681.html 0 0
  $238,000 2021-07-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2839121.html 0 0
  $240,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2642313.html 0 0
  $248,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580453.html 0 0
  $248,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2649354.html 0 0
  $248,000 2021-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2727785.html 0 0
  $248,000 2021-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2733834.html 0 0
  $248,000 2021-05-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2769338.html 0 0
  $248,000 2021-06-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2801896.html 0 0
  $248,000 2021-07-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2835398.html 0 0
  $250,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2615146.html 0 0
  $250,000 2021-01-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2656593.html 0 0
  $250,000 2021-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2670391.html 0 0
  $250,000 2021-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2770179.html 0 0
  $250,000 2021-06-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2797390.html 0 0
  $258,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515772.html 0 0
  $258,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541922.html 0 0
  $258,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545292.html 0 0
  $258,000 2020-11-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2589335.html 0 0
  $258,000 2020-12-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2603888.html 0 0
  $258,000 2020-12-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2619413.html 0 0
  $258,000 2021-01-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640563.html 0 0
  $258,000 2021-01-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2649421.html 0 0
  $258,000 2021-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2664473.html 0 0
  $258,000 2021-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2669358.html 0 0
  $258,000 2021-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2720573.html 0 0
  $258,000 2021-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2724597.html 0 0
  $258,000 2021-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2730505.html 0 0
  $258,000 2021-05-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2760851.html 0 0
  $258,000 2021-07-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2837804.html 0 0
  $259,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548133.html 0 0
  $260,000 2020-11-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2593221.html 0 0
  $260,000 2021-01-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2656074.html 0 0
  $266,000 2020-12-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610383.html 0 0
  $268,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571971.html 0 0
  $268,000 2020-11-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2586165.html 0 0
  $268,000 2020-12-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2630257.html 0 0
  $268,000 2021-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2775943.html 0 0
  $268,000 2021-06-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2806418.html 0 0
  $270,000 2020-11-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2588323.html 0 0
  $270,000 2021-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2738983.html 0 0
  $278,000 2020-09-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2531762.html 0 0
  $278,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573889.html 0 0
  $278,000 2020-12-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2604416.html 0 0
  $280,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537414.html 0 0
  $280,000 2020-11-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2588157.html 0 0
  $280,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648474.html 0 0
  $280,000 2020-09-22 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/205925 0 0