1. 2009 MITSUBISHI 三菱 FORTIS 中古車價格

  2009 MITSUBISHI FORTIS

  網上放售平均價 NTD$166,613

  最低價: $90,000

  最高價: $248,000

  預計TRADE-IN車價: $133,290

 2. 找到222個用家提供的交易來源

  2009 MITSUBISHI 三菱 FORTIS 找到222個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $90,000 2020-12-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2603783.html 0 0
  $90,000 2021-03-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2709183.html 0 0
  $90,000 2021-05-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2769736.html 0 0
  $98,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521716.html 0 0
  $98,000 2021-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2712238.html 0 0
  $98,000 2021-06-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2795544.html 0 0
  $100,000 2020-10-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2500415.html 0 0
  $108,000 2021-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2750045.html 0 0
  $110,000 2021-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2786477.html 0 0
  $115,000 2021-04-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2733421.html 0 0
  $118,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521770.html 0 0
  $119,000 2021-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2705581.html 0 0
  $119,000 2021-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2735450.html 0 0
  $119,000 2021-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2766244.html 0 0
  $119,000 2021-06-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2795085.html 0 0
  $119,000 2021-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2826718.html 0 0
  $120,000 2020-09-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2500965.html 0 0
  $120,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545380.html 0 0
  $120,000 2020-12-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2612183.html 0 0
  $120,000 2021-02-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2669940.html 0 0
  $120,000 2021-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2686879.html 0 0
  $120,000 2021-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2714605.html 0 0
  $120,000 2021-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2750271.html 0 0
  $120,000 2021-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2765275.html 0 0
  $120,000 2021-06-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2795435.html 0 0
  $120,000 2021-06-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2799038.html 0 0
  $120,000 2021-07-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2827414.html 0 0
  $128,000 2021-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2686387.html 0 0
  $128,000 2021-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2691800.html 0 0
  $128,000 2021-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2714795.html 0 0
  $128,000 2021-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2755702.html 0 0
  $128,000 2021-07-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2810724.html 0 0
  $128,000 2021-07-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2816058.html 0 0
  $128,000 2021-07-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2832063.html 0 0
  $130,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534184.html 0 0
  $130,000 2020-12-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2626563.html 0 0
  $130,000 2021-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2710566.html 0 0
  $130,000 2021-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2748453.html 0 0
  $130,000 2021-06-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2779269.html 0 0
  $130,000 2021-06-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2789789.html 0 0
  $137,000 2020-12-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2629598.html 0 0
  $138,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542085.html 0 0
  $138,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2636429.html 0 0
  $138,000 2021-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2739907.html 0 0
  $140,000 2021-06-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2801552.html 0 0
  $146,000 2021-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2734140.html 0 0
  $146,000 2021-06-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2795958.html 0 0
  $148,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515503.html 0 0
  $148,000 2020-09-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2515965.html 0 0
  $148,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534828.html 0 0
  $148,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548745.html 0 0
  $148,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560898.html 0 0
  $148,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609053.html 0 0
  $148,000 2021-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2652003.html 0 0
  $148,000 2021-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2740238.html 0 0
  $148,000 2021-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2763918.html 0 0
  $148,000 2021-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2768150.html 0 0
  $148,000 2021-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2784208.html 0 0
  $148,000 2021-06-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2805058.html 0 0
  $148,000 2021-06-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2806090.html 0 0
  $150,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513744.html 0 0
  $150,000 2020-10-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514720.html 0 0
  $150,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545650.html 0 0
  $150,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549387.html 0 0
  $150,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551372.html 0 0
  $150,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556136.html 0 0
  $150,000 2020-11-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574039.html 0 0
  $150,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2575942.html 0 0
  $150,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2613793.html 0 0
  $150,000 2021-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2673861.html 0 0
  $150,000 2021-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2734474.html 0 0
  $150,000 2021-05-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2753055.html 0 0
  $150,000 2021-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2765972.html 0 0
  $150,000 2021-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2776157.html 0 0
  $150,000 2021-06-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2799716.html 0 0
  $150,000 2021-07-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2821277.html 0 0
  $150,000 2021-07-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2827821.html 0 0
  $150,000 2021-08-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2843414.html 0 0
  $157,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2561029.html 0 0
  $158,000 2020-08-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511954.html 0 0
  $158,000 2020-09-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2523008.html 0 0
  $158,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541507.html 0 0
  $158,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547354.html 0 0
  $158,000 2020-10-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556783.html 0 0
  $158,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564473.html 0 0
  $158,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2576728.html 0 0
  $158,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580005.html 0 0
  $158,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580268.html 0 0
  $158,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582123.html 0 0
  $158,000 2020-11-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2596444.html 0 0
  $158,000 2020-12-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2612150.html 0 0
  $158,000 2020-12-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2620129.html 0 0
  $158,000 2021-01-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643481.html 0 0
  $158,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2643956.html 0 0
  $158,000 2021-01-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2656385.html 0 0
  $158,000 2021-02-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2684015.html 0 0
  $158,000 2021-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2706648.html 0 0
  $158,000 2021-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2771013.html 0 0
  $158,000 2021-06-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2802195.html 0 0
  $158,000 2021-06-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2804652.html 0 0
  $158,000 2021-07-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2819475.html 0 0
  $158,000 2021-07-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2822291.html 0 0
  $158,000 2021-08-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2840347.html 0 0
  $160,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602631.html 0 0
  $160,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609467.html 0 0
  $160,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648685.html 0 0
  $160,000 2021-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2705703.html 0 0
  $165,000 2020-10-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2556643.html 0 0
  $168,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519498.html 0 0
  $168,000 2020-09-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2535314.html 0 0
  $168,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2607474.html 0 0
  $168,000 2020-12-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2608491.html 0 0
  $168,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621960.html 0 0
  $168,000 2020-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2623758.html 0 0
  $168,000 2021-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2652572.html 0 0
  $168,000 2021-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2667996.html 0 0
  $168,000 2021-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2668582.html 0 0
  $168,000 2021-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2678602.html 0 0
  $168,000 2021-03-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2704832.html 0 0
  $168,000 2021-03-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2712229.html 0 0
  $168,000 2021-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2745997.html 0 0
  $168,000 2021-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2747169.html 0 0
  $168,000 2021-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2749416.html 0 0
  $168,000 2021-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2750941.html 0 0
  $168,000 2021-05-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2764802.html 0 0
  $168,000 2021-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2768444.html 0 0
  $168,000 2021-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2768452.html 0 0
  $168,000 2021-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2782188.html 0 0
  $168,000 2021-07-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2810263.html 0 0
  $168,000 2021-07-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2812602.html 0 0
  $168,000 2021-07-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2835739.html 0 0
  $169,000 2021-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2772318.html 0 0
  $170,000 2020-10-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2541258.html 0 0
  $170,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571489.html 0 0
  $170,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578367.html 0 0
  $170,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2649691.html 0 0
  $170,000 2021-06-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2805932.html 0 0
  $170,000 2021-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2826094.html 0 0
  $170,000 2021-07-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2835036.html 0 0
  $170,000 2021-08-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2839499.html 0 0
  $173,000 2021-05-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2745477.html 0 0
  $173,000 2021-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2749953.html 0 0
  $175,000 2021-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2730832.html 0 0
  $175,000 2021-05-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2761958.html 0 0
  $178,000 2020-12-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2625968.html 0 0
  $180,000 2020-10-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564202.html 0 0
  $180,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566051.html 0 0
  $180,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637573.html 0 0
  $180,000 2021-01-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2657312.html 0 0
  $180,000 2021-07-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2835177.html 0 0
  $188,000 2020-10-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542206.html 0 0
  $188,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547916.html 0 0
  $188,000 2020-10-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2548446.html 0 0
  $188,000 2020-10-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2551402.html 0 0
  $188,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2553040.html 0 0
  $188,000 2020-10-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562626.html 0 0
  $188,000 2020-11-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2590529.html 0 0
  $188,000 2020-12-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2610119.html 0 0
  $188,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648219.html 0 0
  $188,000 2021-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2652026.html 0 0
  $188,000 2021-01-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2657238.html 0 0
  $188,000 2021-02-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2682327.html 0 0
  $188,000 2021-03-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2695027.html 0 0
  $188,000 2021-03-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2704566.html 0 0
  $188,000 2021-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2727986.html 0 0
  $188,000 2021-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2732597.html 0 0
  $188,000 2021-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2735463.html 0 0
  $188,000 2021-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2742435.html 0 0
  $188,000 2021-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2767362.html 0 0
  $188,000 2021-06-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2797636.html 0 0
  $188,000 2021-07-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2825410.html 0 0
  $188,000 2021-07-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2833896.html 0 0
  $195,000 2021-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2743139.html 0 0
  $198,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520952.html 0 0
  $198,000 2020-09-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538592.html 0 0
  $198,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542943.html 0 0
  $198,000 2020-11-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2579869.html 0 0
  $198,000 2020-12-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2601592.html 0 0
  $198,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634209.html 0 0
  $198,000 2021-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2669406.html 0 0
  $198,000 2021-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2674072.html 0 0
  $198,000 2021-03-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2697344.html 0 0
  $198,000 2021-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2751208.html 0 0
  $198,000 2021-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2762811.html 0 0
  $198,000 2021-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2773329.html 0 0
  $198,000 2021-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2780793.html 0 0
  $198,000 2021-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2826108.html 0 0
  $198,000 2021-08-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2842846.html 0 0
  $199,000 2020-09-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2538002.html 0 0
  $199,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632381.html 0 0
  $199,000 2021-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2663738.html 0 0
  $199,000 2021-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2691351.html 0 0
  $199,000 2021-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2724415.html 0 0
  $199,000 2021-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2755114.html 0 0
  $199,000 2021-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2784752.html 0 0
  $199,000 2021-07-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2815339.html 0 0
  $200,000 2021-01-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2659709.html 0 0
  $205,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572682.html 0 0
  $208,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521503.html 0 0
  $208,000 2020-09-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521702.html 0 0
  $208,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2566309.html 0 0
  $210,000 2021-06-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2792342.html 0 0
  $218,000 2020-09-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2516964.html 0 0
  $218,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559086.html 0 0
  $218,000 2021-01-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632384.html 0 0
  $220,000 2020-11-25 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/252909 0 0
  $228,000 2020-11-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577071.html 0 0
  $228,000 2020-11-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2587636.html 0 0
  $228,000 2020-11-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2587919.html 0 0
  $228,000 2021-01-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2648592.html 0 0
  $228,000 2021-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2728405.html 0 0
  $228,000 2021-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2781580.html 0 0
  $228,000 2021-06-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2788739.html 0 0
  $228,000 2020-12-26 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/261537 0 0
  $238,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514711.html 0 0
  $238,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2570193.html 0 0
  $238,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635063.html 0 0
  $238,000 2021-01-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2640020.html 0 0
  $238,000 2021-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2768194.html 0 0
  $238,000 2021-07-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2834935.html 0 0
  $248,000 2021-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2722431.html 0 0
  $248,000 2021-06-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2799893.html 0 0