1. 2012 MASERATI 瑪莎拉蒂 GRANTURISMO S 中古車價格

  2012 MASERATI GRANTURISMO S

  網上放售平均價 NTD$2,080,857

  最低價: $1,300,000

  最高價: $2,680,000

  預計TRADE-IN車價: $1,664,686

 2. 找到21個用家提供的交易來源

  2012 MASERATI 瑪莎拉蒂 GRANTURISMO S 找到21個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $1,300,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438858.html 0 0
  $1,680,000 2020-04-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2400402.html 0 0
  $1,780,000 2020-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2447585.html 0 0
  $1,800,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380997.html 0 0
  $1,880,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2440167.html 0 0
  $1,880,000 2020-06-02 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/254902 0 0
  $1,888,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415317.html 0 0
  $1,900,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433166.html 0 0
  $1,980,000 2020-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2330489.html 0 0
  $1,980,000 2020-05-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2420696.html 0 0
  $1,990,000 2020-03-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369492.html 0 0
  $2,180,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385885.html 0 0
  $2,180,000 2020-09-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/260092 0 0
  $2,280,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2357025.html 0 0
  $2,280,000 2020-03-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362286.html 0 0
  $2,280,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409158.html 0 0
  $2,320,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2370888.html 0 0
  $2,380,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391698.html 0 0
  $2,380,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444831.html 0 0
  $2,680,000 2020-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2362526.html 0 0
  $2,680,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416032.html 0 0