1. 2009 BMW 寶馬 Z4 2.5 中古車價格

  2009 BMW Z4 2.5

  網上放售平均價 NTD$738,400

  最低價: $638,000

  最高價: $900,000

  預計TRADE-IN車價: $590,720

 2. 找到10個用家提供的交易來源

  2009 BMW 寶馬 Z4 2.5 找到10個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $638,000 2020-03-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373070.html 0 0
  $688,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396592.html 0 0
  $698,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397833.html 0 0
  $700,000 2020-04-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406546.html 0 0
  $728,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396172.html 0 0
  $728,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397625.html 0 0
  $758,000 2020-06-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2441919.html 0 0
  $758,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443556.html 0 0
  $788,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439693.html 0 0
  $900,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437310.html 0 0