1. 2019 BMW 寶馬 X5 3.0 中古車價格

  2019 BMW X5 3.0

  網上放售平均價 NTD$3,009,037

  最低價: $2,000,000

  最高價: $4,050,000

  預計TRADE-IN車價: $2,407,230

 2. 找到81個用家提供的交易來源

  2019 BMW 寶馬 X5 3.0 找到81個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $2,000,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635945.html 0 0
  $2,580,000 2021-04-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2729542.html 0 0
  $2,580,000 2021-05-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2772925.html 0 0
  $2,580,000 2021-06-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2801228.html 0 0
  $2,580,000 2021-06-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2803343.html 0 0
  $2,760,000 2021-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2759547.html 0 0
  $2,760,000 2021-07-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2814710.html 0 0
  $2,780,000 2021-07-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2813968.html 0 0
  $2,780,000 2021-07-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2828263.html 0 0
  $2,798,000 2021-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2693357.html 0 0
  $2,798,000 2021-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2754073.html 0 0
  $2,798,000 2021-07-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2813471.html 0 0
  $2,860,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628190.html 0 0
  $2,868,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2607982.html 0 0
  $2,868,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609110.html 0 0
  $2,880,000 2020-12-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2623895.html 0 0
  $2,880,000 2020-12-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2626718.html 0 0
  $2,880,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2638799.html 0 0
  $2,880,000 2021-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2732360.html 0 0
  $2,880,000 2021-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2763254.html 0 0
  $2,880,000 2021-06-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2798677.html 0 0
  $2,880,000 2021-07-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2810518.html 0 0
  $2,880,000 2021-07-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2811156.html 0 0
  $2,880,000 2021-07-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2821733.html 0 0
  $2,889,000 2021-05-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2771973.html 0 0
  $2,889,000 2021-06-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2801421.html 0 0
  $2,890,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634414.html 0 0
  $2,898,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634545.html 0 0
  $2,898,000 2021-02-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2664405.html 0 0
  $2,900,000 2021-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2750023.html 0 0
  $2,920,000 2020-08-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2493472.html 0 0
  $2,930,000 2021-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2749571.html 0 0
  $2,930,000 2021-07-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2808183.html 0 0
  $2,930,000 2021-07-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2830119.html 0 0
  $2,980,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562004.html 0 0
  $2,980,000 2020-10-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2562399.html 0 0
  $2,980,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2572678.html 0 0
  $2,980,000 2020-12-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2609216.html 0 0
  $2,980,000 2021-07-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2808551.html 0 0
  $2,988,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569092.html 0 0
  $2,990,000 2021-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2767047.html 0 0
  $3,050,000 2021-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2690285.html 0 0
  $3,050,000 2021-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2726996.html 0 0
  $3,080,000 2021-01-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2636358.html 0 0
  $3,080,000 2021-01-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2646150.html 0 0
  $3,080,000 2021-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2701903.html 0 0
  $3,080,000 2021-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2732299.html 0 0
  $3,080,000 2021-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2734212.html 0 0
  $3,080,000 2021-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2762720.html 0 0
  $3,080,000 2021-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2762887.html 0 0
  $3,080,000 2021-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2765030.html 0 0
  $3,080,000 2021-06-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2792131.html 0 0
  $3,080,000 2021-06-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2796979.html 0 0
  $3,080,000 2021-07-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2823860.html 0 0
  $3,080,000 2021-07-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2824693.html 0 0
  $3,100,000 2021-03-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2685821.html 0 0
  $3,160,000 2020-10-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2549446.html 0 0
  $3,160,000 2020-10-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2550246.html 0 0
  $3,160,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2580334.html 0 0
  $3,180,000 2020-10-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2547846.html 0 0
  $3,180,000 2020-10-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2564947.html 0 0
  $3,180,000 2020-12-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2607794.html 0 0
  $3,180,000 2021-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2725360.html 0 0
  $3,180,000 2021-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2742988.html 0 0
  $3,180,000 2021-05-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2758273.html 0 0
  $3,180,000 2021-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2759723.html 0 0
  $3,180,000 2021-06-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2789102.html 0 0
  $3,180,000 2021-07-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2820694.html 0 0
  $3,180,000 2021-07-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2824694.html 0 0
  $3,190,000 2021-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2691638.html 0 0
  $3,250,000 2020-10-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2543077.html 0 0
  $3,250,000 2021-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2711507.html 0 0
  $3,250,000 2021-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2741764.html 0 0
  $3,280,000 2020-08-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514096.html 0 0
  $3,280,000 2020-12-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2602813.html 0 0
  $3,280,000 2021-07-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2827237.html 0 0
  $3,280,000 2021-07-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2829422.html 0 0
  $3,280,000 2020-11-18 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/257569 0 0
  $3,290,000 2020-09-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2514733.html 0 0
  $3,350,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2634665.html 0 0
  $4,050,000 2021-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2765448.html 0 0