1. 2009 BMW 寶馬 X5 3.0 中古車價格

  2009 BMW X5 3.0

  網上放售平均價 NTD$585,914

  最低價: $478,000

  最高價: $778,000

  預計TRADE-IN車價: $468,731

 2. 找到35個用家提供的交易來源

  2009 BMW 寶馬 X5 3.0 找到35個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $478,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411231.html 0 0
  $488,000 2020-04-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2412976.html 0 0
  $488,000 2020-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437950.html 0 0
  $498,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383981.html 0 0
  $508,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345137.html 0 0
  $508,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396908.html 0 0
  $508,000 2020-06-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2447283.html 0 0
  $518,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342059.html 0 0
  $519,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2335160.html 0 0
  $519,000 2020-01-31 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/244064 0 0
  $528,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356360.html 0 0
  $550,000 2020-03-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2386626.html 0 0
  $550,000 2020-04-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394148.html 0 0
  $550,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437105.html 0 0
  $550,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444564.html 0 0
  $555,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396298.html 0 0
  $568,000 2020-05-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2418348.html 0 0
  $568,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438504.html 0 0
  $568,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446677.html 0 0
  $580,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343676.html 0 0
  $589,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2433654.html 0 0
  $598,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397940.html 0 0
  $598,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421399.html 0 0
  $598,000 2020-05-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430089.html 0 0
  $630,000 2020-04-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395410.html 0 0
  $630,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416629.html 0 0
  $638,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2353887.html 0 0
  $638,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410415.html 0 0
  $658,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346488.html 0 0
  $660,000 2020-04-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2406744.html 0 0
  $698,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2349590.html 0 0
  $720,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352267.html 0 0
  $725,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351224.html 0 0
  $750,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389267.html 0 0
  $778,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443645.html 0 0