1. 2007 BMW 寶馬 X5 3.0 中古車價格

  2007 BMW X5 3.0

  網上放售平均價 NTD$471,698

  最低價: $285,000

  最高價: $698,000

  預計TRADE-IN車價: $377,359

 2. 找到63個用家提供的交易來源

  2007 BMW 寶馬 X5 3.0 找到63個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $285,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565712.html 0 0
  $350,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389109.html 0 0
  $350,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519213.html 0 0
  $350,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2522229.html 0 0
  $350,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539805.html 0 0
  $350,000 2020-11-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2574928.html 0 0
  $358,000 2020-09-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2519626.html 0 0
  $358,000 2021-01-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2650559.html 0 0
  $368,000 2021-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2652404.html 0 0
  $388,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350937.html 0 0
  $388,000 2020-05-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438266.html 0 0
  $388,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637453.html 0 0
  $388,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637608.html 0 0
  $398,000 2021-01-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2637643.html 0 0
  $420,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437765.html 0 0
  $420,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2614081.html 0 0
  $428,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2276624.html 0 0
  $428,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430266.html 0 0
  $428,000 2020-09-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533115.html 0 0
  $428,000 2020-09-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2533335.html 0 0
  $428,000 2020-11-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2577364.html 0 0
  $430,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565893.html 0 0
  $435,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403619.html 0 0
  $438,000 2020-05-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2431164.html 0 0
  $438,000 2020-05-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2432991.html 0 0
  $450,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536830.html 0 0
  $458,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343577.html 0 0
  $458,000 2020-12-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363520.html 0 0
  $458,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429163.html 0 0
  $458,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439283.html 0 0
  $458,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633938.html 0 0
  $468,000 2020-03-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2381851.html 0 0
  $485,000 2020-10-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2545554.html 0 0
  $485,000 2020-10-07 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/258370 0 0
  $488,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347835.html 0 0
  $488,000 2020-11-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2593689.html 0 0
  $490,000 2020-03-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376032.html 0 0
  $490,000 2020-12-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2614063.html 0 0
  $490,000 2020-12-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2617909.html 0 0
  $498,000 2020-01-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334313.html 0 0
  $498,000 2020-02-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2341623.html 0 0
  $498,000 2020-05-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2436431.html 0 0
  $498,000 2020-09-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2534880.html 0 0
  $498,000 2020-10-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2542599.html 0 0
  $498,000 2021-01-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2632598.html 0 0
  $500,000 2020-04-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2389449.html 0 0
  $528,000 2020-05-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416520.html 0 0
  $530,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395146.html 0 0
  $538,000 2020-08-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2502644.html 0 0
  $548,000 2020-03-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2366185.html 0 0
  $558,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345101.html 0 0
  $558,000 2020-02-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2346496.html 0 0
  $558,000 2020-03-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2368337.html 0 0
  $558,000 2020-05-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2437626.html 0 0
  $558,000 2020-10-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2560577.html 0 0
  $560,000 2020-03-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2387553.html 0 0
  $580,000 2020-05-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2416902.html 0 0
  $588,000 2020-11-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571009.html 0 0
  $590,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388501.html 0 0
  $598,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2342498.html 0 0
  $599,000 2020-10-02 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/260977 0 0
  $668,000 2020-01-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2334113.html 0 0
  $698,000 2020-04-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2391303.html 0 0