1. 2012 BMW 寶馬 X3 3.0 中古車價格

  2012 BMW X3 3.0

  網上放售平均價 NTD$852,150

  最低價: $560,000

  最高價: $998,000

  預計TRADE-IN車價: $681,720

 2. 找到20個用家提供的交易來源

  2012 BMW 寶馬 X3 3.0 找到20個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $560,000 2020-08-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2504749.html 0 0
  $778,000 2020-10-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567754.html 0 0
  $780,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2372938.html 0 0
  $780,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373259.html 0 0
  $780,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373282.html 0 0
  $780,000 2020-03-14 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249614 0 0
  $830,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373555.html 0 0
  $850,000 2020-02-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348909.html 0 0
  $850,000 2020-02-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352827.html 0 0
  $866,000 2020-08-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2490573.html 0 0
  $868,000 2020-04-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2405847.html 0 0
  $880,000 2020-04-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397279.html 0 0
  $880,000 2020-05-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2424020.html 0 0
  $880,000 2020-04-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/247756 0 0
  $898,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361395.html 0 0
  $899,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559940.html 0 0
  $928,000 2020-02-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2345586.html 0 0
  $960,000 2020-08-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2511220.html 0 0
  $998,000 2020-09-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2536869.html 0 0
  $998,000 2020-09-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537662.html 0 0