1. 2011 BMW 寶馬 X3 3.0 中古車價格

  2011 BMW X3 3.0

  網上放售平均價 NTD$789,171

  最低價: $580,000

  最高價: $990,000

  預計TRADE-IN車價: $631,337

 2. 找到35個用家提供的交易來源

  2011 BMW 寶馬 X3 3.0 找到35個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $580,000 2020-03-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2379891.html 0 0
  $580,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430156.html 0 0
  $586,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388065.html 0 0
  $635,000 2020-03-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2376616.html 0 0
  $660,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354844.html 0 0
  $660,000 2020-02-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2354972.html 0 0
  $670,000 2020-05-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2435865.html 0 0
  $718,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410991.html 0 0
  $738,000 2020-03-26 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/249384 0 0
  $738,000 2020-03-26 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250364 0 0
  $740,000 2020-02-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2355800.html 0 0
  $750,000 2020-04-13 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/251262 0 0
  $758,000 2020-05-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2429087.html 0 0
  $780,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408348.html 0 0
  $788,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2394476.html 0 0
  $788,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2445114.html 0 0
  $796,000 2020-02-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2359430.html 0 0
  $799,000 2020-02-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2339929.html 0 0
  $799,000 2020-02-04 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/247447 0 0
  $820,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408630.html 0 0
  $820,000 2020-05-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2430430.html 0 0
  $828,000 2020-04-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404685.html 0 0
  $830,000 2020-04-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2392212.html 0 0
  $850,000 2020-02-17 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2351405.html 0 0
  $850,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352009.html 0 0
  $850,000 2020-02-18 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/248185 0 0
  $858,000 2020-02-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343457.html 0 0
  $858,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409429.html 0 0
  $878,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444740.html 0 0
  $880,000 2020-04-03 https://used.carnews.com/UsedCar/Details/250780 0 0
  $888,000 2020-06-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2446411.html 0 0
  $898,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358231.html 0 0
  $980,000 2020-02-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356938.html 0 0
  $980,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367826.html 0 0
  $990,000 2020-03-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2369339.html 0 0