1. 2007 BMW 寶馬 530I 中古車價格

  2007 BMW 530I

  網上放售平均價 NTD$496,154

  最低價: $318,000

  最高價: $880,000

  預計TRADE-IN車價: $396,923

 2. 找到13個用家提供的交易來源

  2007 BMW 寶馬 530I 找到13個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $318,000 2020-04-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2393034.html 0 0
  $318,000 2020-05-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419872.html 0 0
  $318,000 2020-06-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444095.html 0 0
  $388,000 2020-02-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2361097.html 0 0
  $388,000 2020-04-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2407772.html 0 0
  $420,000 2020-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2331862.html 0 0
  $430,000 2020-02-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2344462.html 0 0
  $430,000 2020-05-10 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2421425.html 0 0
  $480,000 2020-02-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2343323.html 0 0
  $500,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2401681.html 0 0
  $785,000 2020-04-24 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2408305.html 0 0
  $795,000 2020-03-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2383137.html 0 0
  $880,000 2020-01-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2332020.html 0 0