1. 2006 BMW 寶馬 530I 中古車價格

  2006 BMW 530I

  網上放售平均價 NTD$374,417

  最低價: $268,000

  最高價: $500,000

  預計TRADE-IN車價: $299,533

 2. 找到24個用家提供的交易來源

  2006 BMW 寶馬 530I 找到24個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $268,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2348354.html 0 0
  $298,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350342.html 0 0
  $320,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2396436.html 0 0
  $328,000 2021-01-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2638962.html 0 0
  $338,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409514.html 0 0
  $338,000 2020-09-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2521567.html 0 0
  $358,000 2020-09-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2527629.html 0 0
  $358,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2569139.html 0 0
  $358,000 2020-11-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2578615.html 0 0
  $358,000 2020-11-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2585161.html 0 0
  $368,000 2020-11-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2589500.html 0 0
  $368,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635256.html 0 0
  $368,000 2021-01-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2641951.html 0 0
  $376,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411402.html 0 0
  $386,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571810.html 0 0
  $388,000 2020-02-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2352236.html 0 0
  $388,000 2020-02-25 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2358253.html 0 0
  $388,000 2020-07-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2464662.html 0 0
  $390,000 2020-12-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2623556.html 0 0
  $398,000 2021-01-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2633765.html 0 0
  $438,000 2020-04-27 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2410674.html 0 0
  $450,000 2020-03-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2373494.html 0 0
  $458,000 2020-10-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2552361.html 0 0
  $500,000 2020-04-09 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2395371.html 0 0