1. 2004 BMW 寶馬 530I 中古車價格

  2004 BMW 530I

  網上放售平均價 NTD$243,875

  最低價: $80,000

  最高價: $328,000

  預計TRADE-IN車價: $195,100

 2. 找到16個用家提供的交易來源

  2004 BMW 寶馬 530I 找到16個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $80,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425806.html 0 0
  $80,000 2020-06-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2438502.html 0 0
  $150,000 2020-03-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2363750.html 0 0
  $158,000 2020-02-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2347813.html 0 0
  $248,000 2020-03-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2374832.html 0 0
  $248,000 2020-04-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2411566.html 0 0
  $250,000 2020-04-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2390816.html 0 0
  $285,000 2020-02-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350081.html 0 0
  $285,000 2020-04-16 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2402106.html 0 0
  $298,000 2020-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2327358.html 0 0
  $298,000 2020-02-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2350556.html 0 0
  $298,000 2020-03-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2385872.html 0 0
  $298,000 2020-04-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2397763.html 0 0
  $298,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443932.html 0 0
  $300,000 2020-03-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2380940.html 0 0
  $328,000 2020-04-18 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2403693.html 0 0