1. 2007 BMW 寶馬 525I 中古車價格

  2007 BMW 525I

  網上放售平均價 NTD$334,167

  最低價: $140,000

  最高價: $498,000

  預計TRADE-IN車價: $267,333

 2. 找到12個用家提供的交易來源

  2007 BMW 寶馬 525I 找到12個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $140,000 2020-12-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2628539.html 0 0
  $178,000 2020-11-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2584201.html 0 0
  $178,000 2021-01-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2645260.html 0 0
  $210,000 2020-09-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2526691.html 0 0
  $386,000 2020-11-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2571863.html 0 0
  $388,000 2020-03-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364433.html 0 0
  $398,000 2020-11-04 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2573046.html 0 0
  $398,000 2020-11-11 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2581112.html 0 0
  $398,000 2021-01-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2635136.html 0 0
  $400,000 2020-04-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2404252.html 0 0
  $438,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2419786.html 0 0
  $498,000 2021-01-13 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2644343.html 0 0