1. 2006 BMW 寶馬 525I 中古車價格

  2006 BMW 525I

  網上放售平均價 NTD$317,414

  最低價: $98,000

  最高價: $388,000

  預計TRADE-IN車價: $253,931

 2. 找到29個用家提供的交易來源

  2006 BMW 寶馬 525I 找到29個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $98,000 2020-12-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2621622.html 0 0
  $238,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388577.html 0 0
  $280,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2558697.html 0 0
  $288,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415284.html 0 0
  $288,000 2020-10-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559140.html 0 0
  $288,000 2020-11-22 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2591675.html 0 0
  $298,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423363.html 0 0
  $298,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425790.html 0 0
  $298,000 2020-08-30 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2513416.html 0 0
  $298,000 2020-10-31 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2568728.html 0 0
  $298,000 2021-01-20 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2651589.html 0 0
  $299,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367546.html 0 0
  $318,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364410.html 0 0
  $318,000 2020-10-14 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2537863.html 0 0
  $328,000 2020-09-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2520109.html 0 0
  $330,000 2020-08-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2512745.html 0 0
  $330,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557422.html 0 0
  $330,000 2020-10-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2567403.html 0 0
  $338,000 2020-10-21 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2559728.html 0 0
  $338,000 2020-11-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2582448.html 0 0
  $358,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439652.html 0 0
  $358,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443025.html 0 0
  $358,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443420.html 0 0
  $358,000 2020-10-19 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2557486.html 0 0
  $360,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356142.html 0 0
  $360,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409537.html 0 0
  $380,000 2020-10-28 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2565892.html 0 0
  $386,000 2020-09-29 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2539621.html 0 0
  $388,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444187.html 0 0