1. 2006 BMW 寶馬 525I 中古車價格

  2006 BMW 525I

  網上放售平均價 NTD$326,750

  最低價: $238,000

  最高價: $388,000

  預計TRADE-IN車價: $261,400

 2. 找到12個用家提供的交易來源

  2006 BMW 寶馬 525I 找到12個用家提供的交易來源
  網上放售價 NTD$ 日期 (一年內) 網址 Vote
  $238,000 2020-04-01 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2388577.html 0 0
  $288,000 2020-05-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2415284.html 0 0
  $298,000 2020-05-12 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2423363.html 0 0
  $298,000 2020-05-15 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2425790.html 0 0
  $299,000 2020-03-07 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2367546.html 0 0
  $318,000 2020-03-03 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2364410.html 0 0
  $358,000 2020-06-02 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2439652.html 0 0
  $358,000 2020-06-05 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443025.html 0 0
  $358,000 2020-06-06 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2443420.html 0 0
  $360,000 2020-02-23 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2356142.html 0 0
  $360,000 2020-04-26 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2409537.html 0 0
  $388,000 2020-06-08 https://auto.8891.com.tw/usedauto-infos-2444187.html 0 0